Pravidla pro poskytování informací

Informace pro veřejnost

zveřejněné v intencích zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725 je v souladu s * 2 ofst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinno za podmínek, stanovených tímto zákonem, poskytovat veřejnosti informace vztahující se k jeho působnosti.

1. Způsob založení
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. j. 19622/2001-14 ze dne 26. čevna 2001 se příspěvková organizace Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, stává s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725, je právnickou osobou. Statutárním orgánem gymnázia je ředitelka.

2. Působnost a pravomoc ředitele
A. Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školní zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroven výchovně vzdělávací práce školy, předškolního zařízení nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o hospodaření školy. Ředitel školy zajištuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy.

B. Ředitel rozhoduje
a) o přijetí ke studiu ve středních školách, speciálních středních školách a odborných učilištích
b) o přerušení studia,
c) o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žáků středních škol,
d) o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia,
e) o výši příspěvků v jednotlivých případech na školní stravování,
f) žádosti žáka ke změně studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

C. Ředitel může povolit zejména změnu studijního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.

D. Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.

3. Údaje o jmenování ředitele školy
Ředitelka školy, RNDr. Alena Gallová, byla do funkce jmenována dne 15. 10. 2008.

4. Pracovníci pověření přijímáním a vyřizováním písemných žádostí o poskytnutí informací a koordinací vyřizování ústních žádostí o poskytnutí informací
Přijímáním žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., je pověřena Pavla Kupczyková, tajemnice školy. V případě nepřítomnosti pověřené pracovnice přijímá žádosti o informace Radka Sladovníková, ekonomka.

5. Administrativní postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů stanovený vládní vyhláškou č. 150/1958 Ú. I.
Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době. Stížnosti došlé na školu se opatří podacím razítkem školy a zaevidují se pod značkou odlišující běžnou korespondenci. Zaevidovaná stížnost se postoupí k vyřízení pracovníkovi, který byl určen pro vyřizování agendy stížností. Šetření přijatých stížností, podnětů a oznámení koordinuje RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy.

6. Administrativní postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb.
* Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Źádost je podána dnem, kdy ji škola obdržela.
* Pokud tazatel žádá dálkovou formou o informaci, musí být zřejmé, kdo o informaci žádá. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podána ve smyslu zákona a žádost se odloží.
* Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej povinná osoba k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.
* Pokud je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmá, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
* Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli.
* Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti.

7. Postup při rozhodování o odvoláních
* Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání k OŠMS KÚ Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 3792, prostřednictvím ředitelky školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
* O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace vydaném ředitelem školy rozhodne OŠMS KÚ Zlínského kraje do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy . Pokud OŠMS KÚ Zlínského kraje v uvedené lhůtě nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání a potvrdil napadené rozhodnutí. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
* Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, tím není dotčena možnost soudního přezkoumání rozhodnutí o odvolání.

8. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí
* zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
* zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* Zákoník práce č. 65/1965 Sb., se změnami a doplňky
* zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)
* zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
* zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí České republiky (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
* vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. I., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
* zákon č. 258/1996 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon v úplném znění)
* zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
* nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
* nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra výchovné práce pedagogických pracovníků ve školství, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláška MŠMT č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců
* vyhláška MŠMT č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláška MŠMT č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu na středních školách zřizovaných státem
* vyhláška MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
* vyhláška MŠMT č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
* vyhláška MF č. 205/1991 Sb., o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů
* a další

Výše zmíněné předpisy jsou na požádání k dispozici u pracovnice pověřené poskytováním informací každý pracovní den v pracovní dobu (od 7:00 do 15:00 hodin)

9. Hrazení nákladů
Informace jsou poskytovány zdarma

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

Úvodní stránkaSlovo ředitelkyPojďte na návštěvuŠkolaStudiumAktivityKontakt
Přijímací řízení 2012/13Historie školyKontaktní informaceMaturita 2011-2012ŠVPŠkolní řádPravidla hodnoceníProvozní řád jídelnyOrganizace školního rokuProjektyICT plán školyŠkolská radaUčební plányNadační fondZaměstnanci školyVýroční zprávyPravidla pro poskytování informací