Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků


jsou součástí školního řádu Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, doplňují část F

A/ Zásady průběžného hodnocení výsledků vzdělávání
 1. Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení. Poměr mezi formami ověřování vědomostí, dovedností a schopností žáků je závislý na povaze a počtu hodin daného předmětu; není možné použít pouze jednu formu hodnocení /s výjimkou tělesné výchovy/.
 2. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získávání známek. Hodnocení je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné.
 3. Při určování stupně prospěchu na konci pololetí se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé období. Učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka, i k tomu, že žák mohl v průběhu pololetí zakolísat pro určitou indispozici. Výsledná známka musí odpovídat známkám, které žák získal. Stupeň prospěchu však nemusí být průměrem známek za příslušné období.
  Souhrnná klasifikace je pedagogicky zdůvodněná a odborně správná.
 4. V průběhu pololetí sdělují učitelé všechny důležité poznatky o žácích třídním učitelům. Závažné problémy řeší třídní učitelé s vedením školy okamžitě. Před hodnotící poradou podávají návrhy na řešení problémů svých žáků. Třídní učitel zapisuje do výkazu výchovná opatření a další údaje o chování žáka.
  Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v průběhu třídních schůzek.
  V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce žáka třídní učitel bezprostředně a prokazatelným způsobem.
  Ředitelka školy informuje zákonné zástupce žáka o závažných přestupcích žáků bezprostředně a prokazatelným způsobem. Stejným způsobem jsou informováni o prospěchu a chování rodiče zletilých žáků.
B/ Hodnocení žáků s vývojovými poruchami
 1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení přihlédne k jeho postižení.Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků.
 2. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.

C/ Kritéria stupňů prospěchu

1. Ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Stupeň 1 - výborný
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální i praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 - chvalitebný
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 - dobrý
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se uplatňují chyby.
V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 - dostatečný
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se projevují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 - nedostatečný
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

2. Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

Stupeň výborný - 1
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti, návyky aplikuje tvořivě.

Stupeň chvalitebný - 2
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti, návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

Stupeň dobrý - 3
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň dostatečný - 4
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen malý zájem a snahu.

Stupeň nedostatečný - 5
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

3. Hodnocení chování

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují; rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během pololetí. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:

Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2 - uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 - neuspokojivé
Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

D/ Podrobnosti o komisionálních zkouškách

 1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
  1. koná-li opravné zkoušky,
  2. požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení,
  3. koná-li komisionální přezkoušení
 2. Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitelka bez zbytečného odkladu.
 3. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitelka školy zároveň vyučující, jmenuje předsedu komise Krajský úřad Zlínského kraje. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den konání zkoušky.
 4. V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka podle odstavce 1 písm. b/ nebo odstavce 2 může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu zkoušen pouze jednou.
 5. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

E/ Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Žáci, kteří mají povolen individuální vzdělávací plán z důvodu mimořádného nadání, studují dle jednoho z typů individuálních studijních plánů:

 1. Termínované zkoušení: Žák je přezkušován po domluvě s vyučujícím. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních a soutěžích. Klasifikace může být odložena o jeden měsíc.
 2. Samostatné studium: Žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny.

V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných zvláštních důvodů je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání a jsou stanoveny termíny zkoušek z jednotlivých předmětů.

 

Projednáno v pedagogické radě dne 28. 8. 2009

RNDr. Alena Gallová

ředitelka školy

Úvodní stránkaSlovo ředitelkyPojďte na návštěvuŠkolaStudiumAktivityKontakt
Přijímací řízení 2012/13Historie školyKontaktní informaceMaturita 2011-2012ŠVPŠkolní řádPravidla hodnoceníProvozní řád jídelnyOrganizace školního rokuProjektyICT plán školyŠkolská radaUčební plányNadační fondZaměstnanci školyVýroční zprávyPravidla pro poskytování informací