Školní řád Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725


 

A) Práva žáků

Každý žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

Každý žák má právo svobodně vyjadřovat své názory, a to ke všem záležitostem, které se jej týkají, a jeho názorům musí být věnována patřičná pozornost.

Žádný žák nesmí být vystaven svévolnému zasahování do svého soukromého života a útokům na svou čest, pověst a lidskou důstojnost.

Tělesně či smyslově postižený žák má právo na zvláštní péči a zvláštní přístup ke vzdělání, aby se mohl co nejlépe účastnit života a práce školy.

Každý žák má právo na kvalitní výuku, konzultace a informace o výsledcích svého vzdělávání.

Každý žák má právo obracet se ve všech záležitostech přímo na ředitelku školy nebo jejího zástupce a vyžadovat odpověď.

Rodiče nezletilého žáka nebo zletilý žák mají právo obracet se se stížnostmi na ředitelku školy k jejím nadřízeným (Odboru školství KÚ ve Zlíně, České školní inspekci).

Žáci si mohou vytvořit samostatný orgán, který bude partnerem školy při řešení společných problémů, a jsou-li zletilí, mohou volit a být voleni do školské rady.

 

B) Povinnosti žáků

 Slušně se chovat a být ohleduplný k sobě a druhým, nepřipustit projevy šikany a rasismu.

Respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy.

Šetřit školní majetek, dbát o své zdraví i zdraví jiných, dodržovat zásady bezpečné práce a nebýt lhostejný k pořádku a čistotě v celé škole.

Přicházet do školy včas.

Přezouvat se, do tělesné výchovy používat čistou sportovní obuv.

Nekouřit v areálu školy a při školních akcích.

Nenosit do školy a na školní akce alkoholické nápoje a omamné látky. Držení, distribuce a užívání návykových látek v areálu školy a na školních akcích bude posuzováno jako závažné porušení školního řádu.

Nenosit do školy větší částky peněz, cenné předměty nebo věci zdraví nebezpečné.

Nepoužívat při vyučování telefon a spotřební elektroniku nesouvisející s výukou.

Dodržovat řád školní jídelny, výpůjční řád knihovny, režim odborných pracoven a povinnosti třídní služby.

 

C) Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

 Práva

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků, a to i zletilých, pokud vůči nim plní vyživovací povinnost.

Volit a být voleni do školské rady.

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáků.

 

Povinnosti

Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.

Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, jež se týkají vzdělávání žáka.

Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Dokládat důvody nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem.

Poskytnout škole některé osobní údaje podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (§ 28, odst. 2 a 3).

 

 

D) Organizace provozu školy

Škola se otevírá v 6,55 h a je pro žáky přístupná do 15,00 h (ve dnech, kdy končí výuka 15,45 h do 16,00 h). Přístup do budovy je umožněn pomocí elektronického klíče, který mají všichni žáci školy. Jeho případnou ztrátu je třeba okamžitě hlásit třídnímu učiteli.

Šatny se po dobu vyučování zamykají, po jejím skončení zůstanou odemčené. Obuv k přezutí je zavěšena v tašce, cvičební úbor a obuv do TV v šatnách nezůstávají. Žáci se v šatnách zbytečně nezdržují. Škola nezodpovídá za osobní věci žáků, které nesouvisejí s výukou.

Během výuky žáci opouštějí areál školy pouze se souhlasem pedagogického pracovníka a na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Úřední doba kanceláře školy je pro žáky stanovena následovně: 9,40 - 9,55 h, 11,35 - 11,45 h. Řádně vyplněné tiskopisy lze uložit do určené skřínky. Na konci vyučování či příští den budou žádosti potvrzené.

Akce konané v budově školy nebo jménem gymnázia proběhnou pouze se svolením ředitelky školy a třídního učitele.

Počítačová učebna s přístupem na Internet je otevřena každý den od 7,30 - 7,50 h, odpoledne dle možností dozoru.

Pokud žáci přijíždějí do školy na kole, nechávají je na určeném místě ve stojanech uzamčená.

Poškodí-li žák nebo třída školní zařízení, zařídí opravu na vlastní náklady.

Žáci mohou využívat školní tělocvičnu a posilovnu pouze za přítomnosti učitele nebo vedoucího.

Po 15,00 h projde určená služba všechny třídy, zkontroluje uzavření oken, zhasnutí světel, zvednutí židlí.

Povinnosti třídní služby (mazání tabulí, hlášení nepřítomnosti vyučujícího atd.) upřesní třídní učitel.

 

E) Organizace vyučování

Žáci jsou připraveni na vyučování 5 minut před jeho zahájením a po jeho skončení zvednou židle na lavice.

Nepřítomnost ve škole omlouvá zákonný zástupce žáka. Zletilý žák omlouvá svou nepřítomnost sám nebo prostřednictvím zákonného zástupce, informuje školu
o změně své zdravotní způsobilosti nebo o zdravotních obtížích či jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá svého třídního učitele nebo jeho zástupce o uvolnění. Na tři dny uvolňuje žáka třídní učitel. Na více dnů, po souhlasu třídního učitele, ředitelka školy. O uvolnění z vyučování na jednotlivé vyučovací hodiny požádá žák vyučujícího těchto hodin a pak třídního učitele. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, oznámí důvod nepřítomnosti třídnímu učiteli do tří dnů. Za nezletilého žáka tak učiní jeho zákonný zástupce.

Trvá-li nepřítomnost pro nemoc žáka tři vyučovací dny, postačí škole potvrzení zákonného zástupce žáka, je-li nemoc delší, je vhodné předložit lékařské vyjádření. Zletilý žák, který omlouvá svou nepřítomnost sám, předkládá lékařské vyjádření o své nemoci vždy. Žák omlouvá svou absenci ihned po příchodu do vyučování. Liknavost omlouvání absence bude posuzována jako porušení školního řádu s následným výchovným opatřením.

Pokud bude žák pět vyučovacích dnů neomluveně chybět a do deseti dnů neodpoví na písemnou výzvu ředitelky školy, přestane být, podle školského zákona, žákem této školy (§ 68, č. 561/ 2004 Sb.).

V období školního vyučování, kdy je již ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje (pokud nekoná ředitelem školy stanovené aktivity).

 

 

F) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.

Ve výchovně vzdělávacím procesu se při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka uskutečňuje klasifikace průběžná, na konci prvního a druhého pololetí klasifikace souhrnná.

 Hodnocení chování žáků

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují; rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během pololetí. Na konci klasifikačního období může být žákovi snížena známka z chování i v případě opakovaných výchovných opatření.

 • Stupeň 1 - velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 • Stupeň 2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 • Stupeň 3 - neuspokojivé

Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.

Výchovná opatření

 • pochvala ředitelky školy, která může být udělena za mimořádný projev lidskosti, občanskou nebo školní iniciativu, statečný čin či dlouhodobou úspěšnou práci,
 • pochvala třídního učitele, který ocení školní iniciativu nebo déletrvající úspěšnou práci,
 • napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitelky školy, odstupňována podle závažnosti provinění
 • podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy - může o něm rozhodnout ředitelka školy u žáků, kteří splnili povinnou školní docházku a zvláště hrubě a úmyslně porušili povinnosti žáků stanovené Školským zákonem (§ 31), Školním řádem.

Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinnosti žáků a je trestáno udělením důtky ředitelky školy, případně podmíněným vyloučením žáka ze školy. Následně na konci klasifikačního období mu bude snížen stupeň z chování.

V případě ničení majetku a zařízení školy bude podle závažnosti žáku udělena důtka třídního učitele nebo důtka ředitelky školy. Žák, případně jeho zákonný zástupce, uvede po dohodě s vedením školy poškozené místo či věc do původního stavu na vlastní náklady. Ve zvlášť závažném případě může být žáku na konci klasifikačního období udělen snížený stupeň z chování.

Výchovná opatření lze použít při úmyslném porušení všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to úměrně k závažnosti přestupku, po projednání s ředitelkou školy.

Hodnocení a klasifikace žáků

Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho klasifikace v povinných, povinně volitelných předmětech a klasifikaci jeho chování. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných vyučovacích předmětech.

Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto:

 • Prospěl s vyznamenáním - v žádném povinném předmětu není žák hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných a volitelných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré.
 • Prospěl - žák není hodnocen při celkové klasifikaci v žádném z povinných a volitelných předmětů stupněm nedostatečný.
 • Neprospěl - žák je hodnocen při celkové klasifikaci v některém z povinných a volitelných předmětů stupněm nedostatečný.

Podklady pro klasifikaci:

 • soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
 • různé druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové),
 • kontrolní písemné práce a praktické zkoušky,
 • analýza výsledků dalších činností žáka (např. schopnost používat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v konkrétních situacích).

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

Počet kontrolních písemných prací stanoví předmětové komise příslušných předmětů. Písemné práce se uschovají po dobu dvou let.

V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu písemnou zkoušku, která trvá déle než 25 minut, nebo jednu kontrolní písemnou práci. Veškeré hodinové a déletrvající písemné práce vyznačí vyučující týden předem do třídní knihy.

Seminární práce jsou hodnoceny, vedle výsledné známky, také slovně. Vypracování seminární práce (pokud je zadána), je podmínkou uzavření klasifikace za daný ročník.

Výsledek ústního zkoušení oznamuje učitel žákovi okamžitě, klasifikaci písemných prací a praktických činností do 14 dnů. Veškerá klasifikace bude zapsána elektronicky do 48 hodin po klasifikaci (pokud tomu nezabraňují technické podmínky).

V průběžné klasifikaci je možné používat známky s mínusem (systém Bakaláři).

Před zápisem do třídního výkazu sdělí učitel žákovi výsledek souhrnné klasifikace.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem Školské rady.

Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných předmětů, může se souhlasem ředitelky školy konat opravnou zkoušku. Měl-li žák z téhož předmětu nedostatečnou i v prvním pololetí, koná opravnou zkoušku z učiva za celý školní rok.

Termín opravných zkoušek určí ředitelka školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Žákovi, který se ze závažných důvodů nemůže dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání zkoušky v náhradním termínu, nejpozději však do 15. září.

Žák, který se bez udání závažného důvodu nedostavil k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.

Do vyššího ročníku postupuje žák, který prospěl. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný ze dvou a více předmětů, může požádat ředitelku školy o opakování ročníku. Opakování téhož ročníku lze povolit jen jednou.

Za první pololetí je možno vydat žákovi výpis z vysvědčení.

Chování neovlivňuje klasifikaci.

Pokud absence žáka v některém předmětu v daném klasifikačním období dosáhne 25%, vykoná žák z tohoto předmětu (za příslušné období) zkoušku před komisí (individuální posouzení vyučujícího).

Pokud absence žáka v některém předmětu v daném klasifikačním období dosáhne 40%, vykoná žák z tohoto předmětu (za příslušné období) zkoušku před komisí vždy.

 • Komisi jmenuje ředitelka školy, která může, v odůvodněných případech,
  po vyjádření vyučujícího a třídního učitele, povolit výjimku.
 • Známka z této zkoušky je součástí klasifikace za dané období.
 • Za 25% (40%) absenci se považují:

  4 (7) absence v předmětu s jednohodinovou týdenní dotací,
  8 (13) absencí v předmětu s dvouhodinovou týdenní dotací,
  12 (20) absencí v předmětu s tříhodinovou týdenní dotací,
  16 (26) absencí v předmětu se čtyřhodinovou týdenní dotací.

 Zásady průběžného hodnocení výsledků vzdělávání

 • Učitel dbá na přiměřený počet hodnocení. Poměr mezi formami ověřování vědomostí, dovedností a schopností žáků je závislý na povaze a počtu hodin daného předmětu; není možné použít pouze jednu formu hodnocení (s výjimkou tělesné výchovy).
 • Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získávání známek. Hodnocení je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné.
 • Při určování stupně prospěchu na konci pololetí se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé období. Učitel přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu pololetí zakolísat pro určitou indispozici. Výsledná známka musí odpovídat známkám, které žák získal. Stupeň prospěchu však nemusí být průměrem známek za příslušné období. Souhrnná klasifikace je pedagogicky zdůvodněná a odborně správná.
 • V  průběhu pololetí sdělují učitelé všechny důležité poznatky o žácích třídním učitelům. Závažné problémy řeší třídní učitelé s vedením školy okamžitě. Před hodnotící poradou podávají návrhy na řešení problémů svých žáků. Třídní učitel zapisuje do výkazu výchovná opatření a další údaje o chování žáka.
  Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v průběhu třídních schůzek. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce žáka třídní učitel bezprostředně a prokazatelným způsobem. Ředitelka školy informuje zákonné zástupce žáka o závažných přestupcích žáků bezprostředně a prokazatelným způsobem. Stejným způsobem jsou informováni o prospěchu a chování rodiče zletilých žáků.

 Hodnocení žáků s vývojovými poruchami

 • U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení přihlédne k jeho postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků.
 • Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.

 

Kritéria stupňů prospěchu a chování

Ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

 • Stupeň 1 - výborný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální i praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní.
Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 • Stupeň 2 - chvalitebný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 • Stupeň 3 - dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery.

Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se uplatňují chyby.

V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 • Stupeň 4 - dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se projevují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti.

V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 • Stupeň 5 - nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

 

Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

 • Stupeň výborný - 1

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný.

Osvojené vědomosti, dovednosti, návyky aplikuje tvořivě.

 • Stupeň chvalitebný - 2

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti, návyky. Má zájem o vyučovaný předmět.

 • Stupeň dobrý - 3

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o vyučovaný předmět.

 • Stupeň dostatečný - 4

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen malý zájem a snahu.

 • Stupeň nedostatečný - 5

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

 

Podrobnosti o komisionálních zkouškách

 • Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
  • koná-li opravné zkoušky,
  • požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení.
 • Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitelka bez zbytečného odkladu.
 • Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu
  a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitelka školy zároveň vyučující, jmenuje předsedu komise Krajský úřad Zlínského kraje. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den konání zkoušky.
 • V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu zkoušen pouze jednou.
 • Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.

 

Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

 • Žákům, kterým byl povolen individuální vzdělávací plán z důvodu mimořádného nadání (reprezentace České republiky v oblasti sportu), může být odložena klasifikace o jeden měsíc. Jejich organizace výuky a délka vzdělávání není jinak zvláště určena.
 • V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných zvláštních důvodů bude určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného učebním plánem a budou stanoveny termíny zkoušek z jednotlivých předmětů.
 • Žáci, kteří mají povolen individuální vzdělávací plán z důvodu mimořádného nadání, studují dle jednoho z typů individuálních vzdělávacích plánů:
  • Termínované zkoušení: Žák je přezkušován po domluvě s vyučujícím. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu umožňována účast na soustředěních a soutěžích. Klasifikace může být odložena o jeden měsíc.
  • Samostatné studium: Žák dochází do školy podle individuálního rozvrhu, termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny.
 • V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných zvláštních důvodů bude určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného ŠVP a budou stanoveny termíny zkoušek z jednotlivých předmětů.

Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to zpravidla tak, aby klasifikace žáka mohla být ukončena do dvou měsíců po ukončení pololetí, nejpozději do klasifikace za druhé pololetí. V tomto případě žák dostává místo vysvědčení jen výpis z třídního výkazu, vysvědčení obdrží až po ukončení klasifikace ve všech předmětech.

Nelze-li žáka klasifikovat ve druhém pololetí, je žák zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna, v den určený ředitelkou školy. V odůvodněných případech může ředitelka školy stanovit termín zkoušky na počátek následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje vyšší ročník podmíněně. Žák, který nemohl být klasifikován v náhradním termínu nebo byl klasifikován stupněm nedostatečný, může požádat ředitelku školy o opakování ročníku.

 

Přerušení studia

Podle §66 odstavce 5 Zákona č. 561/2004 Sb. může ředitelka školy žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitelky školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Na vlastní žádost žáka může ředitelka školy ukončit přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení,
nebrání-li tomu závažné důvody.

Podle §66 odstavce 6 téhož zákona je ředitelka školy povinna přerušit vzdělávání žákyni z důvodů těhotenství a mateřství, jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje průběh těhotenství žákyně.

 

Ukončení studia

Žák, který na konci 4. (8.) ročníku prospěl, koná maturitní zkoušku v prvním (jarním) termínu.

Žák, který na konci 4. (8.) ročníku neprospěl z jednoho vyučovacího předmětu, koná na konci srpna opravnou zkoušku. Pokud v ní prospěje, koná maturitní zkoušku ve druhém (podzimním) termínu. Žák, který na konci 4. (8.) ročníku neprospěje z více předmětů, může žádat o opakování ročníku.

Žák, který u maturitní zkoušky neprospěje z jednoho předmětu, koná z tohoto předmětu opravnou zkoušku v druhém (podzimním) termínu.

Žák, který u maturitní zkoušky neprospěje z více předmětů, opakuje celou maturitní zkoušku v příštím kalendářním roce v termínu stanoveném ředitelkou školy.

Nedostaví-li se žák k maturitní zkoušce pro vážné důvody, je povinen se nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky písemně omluvit předsedovi zkušební komise prostřednictvím ředitelky školy, ve které se koná maturitní zkouška. Uzná-li zkušební komise omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín zkoušky. Jestliže se žák nedostavil ke zkoušce bez omluvy, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako kdyby byl z dané zkoušky klasifikován stupněm 5 - nedostatečný.

Žák může konat maturitní zkoušku nejpozději do 5 let od doby, kdy měl ukončit řádně studium, a to i v případech, jestliže se posuzuje, jako by studia zanechal.


G) Bezpečnost a zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy

Základní hygienické zásady a pravidla slušného chování - viz výše.

poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví:

  • na počátku roku seznámí třídní učitel žáky zejména:
   • se školním řádem
   • se zásadami bezpečného chování ve škole a na veřejných komunikacích
   • s postupem při úrazech
   • s chováním při mimořádných situacích (požární poplach, evakuace školy apod.)
  • na počátku první vyučovací hodiny seznámí vyučující některých odborných předmětů žáky se zásadami bezpečného chování a práce v jazykových učebnách, laboratořích, tělocvičně
  • před akcemi mimo školní budovu seznámí žáky s pravidly chování třídní nebo dohlížející učitel
  • před odchodem na prázdniny poučí žáky o případných nebezpečích třídní učitel

Postup při úrazu žáka:

 • žák úraz neprodleně oznámí vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli
 • pokud to bude třeba, poskytne učitel žákovi ihned první pomoc
 • podle závažnosti úrazu zajistí učitel převoz žáka do zdravotnického zařízení a informuje vedení školy a rodiče žáka
 • učitel zapíše událost v kanceláři školy do knihy úrazů a sepíše se žákem záznam o úrazu

Ochrana před sociálně patologickými jevy:

 • situaci ve škole průběžně sledují všichni pedagogičtí pracovníci.
 • jejich spolupráci zajišťuje školní preventista pro sociálně patologické jevy a preventista pro násilí a šikanu. Při své práci se řídí školní preventivní strategií pro jednotlivé školní roky.
 • škola podle potřeby spolupracuje se školním psychologem, pedagogicko - psychologickou poradnou, orgánem sociálně právní ochrany dětí a Policií České republiky

 

Projednáno na pedagogické radě dne 28. 8. 2009

 

RNDr. Alena Gallová

ředitelka školy

Úvodní stránkaSlovo ředitelkyPojďte na návštěvuŠkolaStudiumAktivityKontakt
Přijímací řízení 2012/13Historie školyKontaktní informaceMaturita 2011-2012ŠVPŠkolní řádPravidla hodnoceníProvozní řád jídelnyOrganizace školního rokuProjektyICT plán školyŠkolská radaUčební plányNadační fondZaměstnanci školyVýroční zprávyPravidla pro poskytování informací