Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Nabídka volitelných seminářů pro školní rok 2023/2024

Žáci tříd 2. A, 2. B, 6. A8

V souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte dva předměty, které budete navštěvovat ve třetím (sedmém) a čtvrtém (osmém) ročníku. Jedná se o dvouleté předměty, které jsou ve třetím (sedmém) ročníku dvouhodinové, ve čtvrtém (osmém) ročníku čtyřhodinové. Volba těchto předmětů úzce souvisí s předměty, ze kterých budete maturovat v profilové části a také s volbou vysokoškolského studia.

Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, informačně technologický základ a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů. Proto důrazně doporučujeme návštěvu odpovídajícího volitelného předmětu, chcete-li z některého z těchto předmětů maturovat v profilové části.

K volbě seminářů z následující nabídky přistupujte zodpovědně! Případné změny seminářů budou možné pouze ve výjimečných a odůvodněných případech!

O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 24. února 2023 

 

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat 

 1. Seminář a cvičení z matematiky – MS
 • cílem semináře je zejména příprava k profilové části maturitní zkoušky (některé kapitoly z profilové zkoušky jsou probírány pouze v rámci tohoto dvouletého semináře z matematiky), k Matematice+ a přijímacím zkouškám na VŠ.
 • kromě zopakování a prohloubení znalostí z učiva 1. a 2. ročníku rozšiřuje seminář učivo povinného předmětu matematika o nové části, např. analytická geometrie v prostoru, maticový počet, diferenciální a integrální počet.
 • seminář je vhodný především pro studenty se zájmem o další studium na vysokých školách přírodovědného, technického a ekonomického směru
 1. Seminář a cvičení z fyziky – FS
 • cílem semináře je příprava k maturitě, prohloubení znalostí středoškolské fyziky s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
 • příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
 • řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
 • získávání odborných informací na Internetu
 1. Seminář a cvičení z chemie – ChS
 • prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické
  a biochemie
 • práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
 • práce na PC, informace z Internetu
 • příprava na maturitní zkoušku a přijímací zkoušky na VŠ
 • praktické dovednosti v chemické laboratoři
 1. Seminář a cvičení z biologie – BiS
 • rozšiřování a procvičování učiva (fylogeneze organismů, orgánových soustav – živočichů i člověka)
 • buněčná biologie
 • základní metabolické děje
 • práce s odbornou literaturou
 • příprava k maturitě a na přijímací zkoušky na VŠ
 • získávání dovedností a návyků v různých metodách praktických cvičení
 1. Informačně technologický základ – ITZ (k nové maturitní zkoušce)
 • moderní programovací techniky
 • Databázové aplikace – základní pojmy a principy databázové aplikace a jejího použití
  – ovládání databázové aplikace
 • databáze a jejich použití při tvorbě aplikací
 • Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
  – druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
  – etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
  – ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
 • Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
  – periferní zařízení
  – práce s počítačem a periferními zařízeními
  – využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
 • Software – principy operačních systémů
  – práce v operačním systému
  – práce s daty
  – druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
  – programovací jazyky
  – bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému
  a aplikací, ochrana proti virům apod.)
 • Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí
  a sítí GSM
  – internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení
 1. Společenskovědní seminář – SvS
 • navazuje na učivo předmětu základy spol. věd, rozšiřuje znalosti a praktické dovednosti
  v jednotlivých společenských vědách
 • v prvním roce se zaměřuje na ekonomii, psychologii, sociologii, logiku, ve druhém roce na filosofii, právo a politologii
 • náplň jedné čtvrtiny hodin mohou ovlivnit žáci
 • mezi základní prostředky bude patřit práce s rozmanitými texty, testy, ankety, soutěže, logická cvičení, besedy a diskuse
 1. Dějepisný seminář – DS
 • v prvním roce – práce s historickým dokumentem, regionální historie, Valašsko, Rožnovsko
 • náboženské systémy, mytologie
 • vybrané kapitoly z dějin středověku a novověku
 • ve druhém roce – dějiny kultury, hospodářství, techniky, historický zeměpis
 • vybrané kapitoly z dějin 20. stol., prognózy pro 21. stol.
 • rozbor aktuálních problémů, výročí, exkurze
 1. Seminář a cvičení z geografie a geologie – GeS
 • tematická návaznost na předmět Geografie a geologie, prohloubení znalostí a především praktických dovedností a souvislostí mezi fyzickou, humánní (socioekonomickou) a regionální geografií
 • politická geografie, analýza aktuálních geopolitických problémů a konfliktů ve světě a globálních problémů lidstva
 • praktická příprava nejen k maturitě, ale hlavně k přijímacím zkouškám a k samotnému studiu na vysokých školách geografického, kartografického a ekonomického zaměření či ke studiu na fakultách sociálních věd (žurnalistika, politologie, mezinárodní vztahy, místní a regionální správa a rozvoj, environmentální studia ad.); všeobecný přírodní, kulturní a politický přehled
 • vybrané kapitoly jsou koncipovány na základě budoucích potřeb studentů semináře (student aktivně ovlivňuje jeho skladbu)
 • samostatná práce s odbornou literaturou, atlasy a zejména s internetovými zdroji, datovými a mapovými podklady (světové geografické databáze, Český statistický úřad, veřejné mapové portály aj.), analýza a interpretace dat v souvislostech, aktivní řešení problémů
 • praktická kartografie – GIS, dálkový průzkum Země, tvorba map
 • týdenní aplikované terénní cvičení (společně s BiS)
 • využití obrázků, schémat, grafů; dokumentů, studentských referátů, moderované diskuse; aktivní obhajoba seminární práce vs. její oponentura
 1. Seminář z deskriptivní geometrie – DgS
 • seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
 • základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
 • určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
 • konstrukce kuželoseček
 • zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy
 1. Konverzace ve španělském jazyce – ŠK
 • prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
 • rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
 • aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
 • reálie španělsky mluvících zemí
 • četba španělsky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
 • získání základních znalostí o kultuře a životním stylu ve španělsky mluvících zemích
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků
 1. Konverzace v německém jazyce – NK
 • rozšiřování slovní zásoby a zdokonalení řečových dovedností
 • cvičení sluchové paměti, reprodukce slyšených textů
 • čtení a rozbor úryvků z literárních děl, prohlubování znalostí reálií německy mluvicích zemí
 • práce s časopisy, velké osobnosti německé a rakouské kultury
 • diskuse k aktuálním tématům
 • korespondence úřední, navazování osobních kontaktů
 • využití Internetu, spolupráce s partnerskou školou
 • příprava k maturitní zkoušce, aplikace vědomostí k aktivnímu užití v praxi
 1. Seminář z anglického jazyka AS
 • seminář je primárně určen studentům, kteří se připravují ke složení jazykových zkoušek a dále těm, kteří se v budoucnu chtějí angličtině věnovat profesně a dále ji odborně studovat na VŠ
 • seminář není zamýšlen jako doučování
 • seminář je zaměřen především na přípravu k jazykovým zkouškám na úrovni B2 případně vyšší
 • seminář nabízí rozšíření a prohloubení jazykových znalostí (pronunciation, grammar, spelling, vocabulary) a jazykových dovedností (reading, writing, speaking, listening)
 • v závěrečném ročníku možnost nacvičování přijímacích testů
 • pro zapsání do tohoto semináře je nutné úspěšně napsat test (termín bude upřesněn)

Žáci tříd 3. A, 3. B, 7. A8

V souladu s učebním plánem gymnázia si povinně zvolíte třetí a čtvrtý volitelný předmět, které budete navštěvovat v posledním ročníku gymnázia. Oba předměty budou tříhodinové. Semináře, které již navštěvujete, budou ve čtvrtém ročníku čtyřhodinové! Není možná volba stejných seminářů ve třetím a čtvrtém ročníku. Každý žák musí mít čtyři různé volitelné předměty.

V posledním ročníku nebudete mít předměty: fyzika, biologie, chemie.

Obsahem profilové části maturitní zkoušky z předmětů – (matematika, fyzika, chemie, biologie, základy spol. věd, dějepis, zeměpis, estetika a další cizí jazyk) je určitá část učiva příslušných volitelných předmětů.

Volbu proveďte uváženě tak, abyste se dobře připravili k maturitní zkoušce a na VŠ.

O požadavcích k přijímacím zkouškám na VŠ se můžete informovat u výchovného poradce.

Termín odevzdání přihlášek: 24. února 2023

 

Předkládáme Vám stručnou charakteristiku volitelných předmětů, ze kterých můžete vybírat

 1. Seminář a cvičení z fyziky – FS
 • cílem semináře je příprava k maturitě, přehled, prohloubení a procvičení středoškolské fyziky
  s důrazem na vzájemnou souvislost různých oblastí fyziky a příbuzných oborů
 • příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
 • řešení složitějších fyzikálních úloh, vypracování testů podobných testům na VŠ
 • využití Internetu ve vhodných případech
 1. Seminář a cvičení z chemie – ChS
 • prohloubení a procvičování učiva z chemie obecné, anorganické, organické, analytické
  a biochemie
 • práce s odbornou a cizojazyčnou literaturou
 • práce na PC, informace z Internetu
 • příprava na maturitní zkoušku a přij. zkoušky na VŠ
 • praktické dovednosti v chemické laboratoři
 1. Seminář a cvičení z matematiky – MS
 • procvičení a prohloubení učiva matematiky ze základních hodin na vyšším gymnáziu s hlavním důrazem na přípravu ke společné (písemné) části maturity z matematiky
 • náplní učiva mj. úpravy výrazů, řešení všech typů rovnic a nerovnic, grafy funkcí, goniometrie a další
 • procvičení příkladů z přijímacích zkoušek na VŠ
 1. Informačně technologický základ – ITZ (k nové maturitní zkoušce)
 • Informace a informační zdroje – práce s informacemi; informace a metainformace
  – druhy informačních zdrojů; relevance a kvalita informačních zdrojů
  – etické a právní normy při práci s informacemi, ochrana autorských práv
  – ergonomie a hygiena práce s PC, ICT pro osoby s handicapem
 • Hardware – komponenty počítače a jejich funkce, digitální záznam informací
  – periferní zařízení
  – práce s počítačem a periferními zařízeními
  – využití počítače v propojení s dalšími zařízeními (digitální fotoaparát, mobil apod.)
 • Software – principy operačních systémů
  – práce v operačním systému
  – práce s daty
  – druhy operačních systémů, aplikační programy a jejich typy
  – programovací jazyky
  – bezpečnostní pravidla při používání počítače (aktualizace operačního systému
  a aplikací, ochrana proti virům apod.)
 • Počítačové sítě – orientace v principech, možnostech a praktickém využití počítačových sítí
  a sítí GSM
  – internet, komunikace, automatická aktualizace, antivirové zabezpečení
 1. Estetický seminář – ES
 • dějiny umění – umění jako obraz své doby
 • dějiny hudby
 • hudební teorie a terminologie, poslech děl, zařazení, rozbor
 • architektura a krajina, prostředí života
 • evropská výtvarná kultura a mimoevropské umění – regionální umění
 • absolvování semináře je nezbytné pro maturitu z profilového předmětu Estetická výchova
 • seminář je vhodný pro žáky, kteří se budou hlásit na umělecké školy, pedagogické fakulty a pod.
 1. Dějepisný seminář – DS
 • Práce s historickým dokumentem
 • Náboženské systémy mytologie
 • Vybrané kapitoly z dějin středověku a novověku
 • Dějiny kultury, hospodářství, techniky, historický zeměpis
 • Vybrané kapitoly z dějin 20. Stol, prognózy pro 21. Stol.
 1. Konverzace v německém jazyce – NK
 • rozšiřování slovní zásoby a zdokonalení řečových dovedností
 • cvičení sluchové paměti, reprodukce slyšených textů
 • čtení a rozbor úryvků z literárních děl, prohlubování znalostí reálií německy mluvicích zemí
 • práce s časopisy, velké osobnosti německé a rakouské kultury
 • diskuse k aktuálním tématům
 • korespondence úřední, navazování osobních kontaktů
 • využití Internetu, spolupráce s partnerskou školou
 • příprava k maturitní zkoušce, aplikace vědomostí k aktivnímu užití v praxi
 1. Konverzace v anglickém jazyce – AK
 • prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
 • rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
 • aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
 • reálie anglicky mluvících zemí
 • přehled historie anglické a americké literatury, četba úryvků v originále
 • četba anglicky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
 • získání základních znalostí o kultuře a životním stylu v anglicky mluvících zemích
 • sestavení souvislého písemného a ústního sdělení k aktuálním událostem a dané tematice
  v různých formách
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků
 1. Konverzace ve španělském jazyce – ŠK
 • prohlubování komunikativních schopností v oblastech společenského styku a oblastech každodenního života
 • rozšíření slovní zásoby v návaznosti na probíraná témata
 • aplikace osvojených gramatických struktur v běžných komunikačních situacích
 • reálie španělsky mluvících zemí
 • četba španělsky psaných textů z časopisů a novin v návaznosti na probíraná témata a aktuální události a jejich reprodukce
 • získání základních znalostí o kultuře a životním stylu ve španělsky mluvících zemích
 • upevnění a automatizace výslovnostních návyků
 1. Konverzace v ruském jazyce – RK
 • upevnění znalostí písemné i tištěné azbuky, plynulého čtení a psaní
 • psaní na ruské klávesnici
 • gramatika v rozsahu učebnice Klass (1. – 3. díl)
 • témata: osobní charakteristika, bydlení, škola, obchody, stravování, kultura a umění, Moskva, Petrohrad
 1. Seminář z deskriptivní geometrie – DGS
 • seminář je velmi vhodný pro budoucí studenty technických oborů – stroj. fakulty, architektury apod.
 • základní zobrazovací metody – kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání
 • určování vzájemných poloh bodů, přímek a rovin
 • konstrukce kuželoseček
 • zobrazování jehlanu, hranolu, oblých těles (koule, válec, kužel) a jejich řezy
 1. Základy podnikání a projektové řízení – ZPPŘ
 • Měkké manažerské dovednosti (SWOT, Brainstorming, zpětná vazba, týmová práce, time management, komunikace a vyjednávání, řešení problémů a konfliktů)
 • Základy projektového řízení
 • Základy podnikání (právní úprava, daně a účetnictví, ekonomika obchodu, personalistika)
 • Řízení podnikatelských plánů a projektů (LogFrame, harmonogram, rozpočet)
 • Analýzy (trhu, cílových skupin, konkurence, finanční, rizik)
 • Marketing
 1. Seminář 3D grafiky – 3D4
 • matematický model scény, vrcholy, hrany a plochy, primitivní tělesa a jejich transformace
 • fyzická transformace objektu, úpravy objektu pomocí modifikátorů
 • použití polí objektů, frames ap. jako řešení opakujících se objektů (sloupořadí, žaluzie, řetěz,…)
 • materiály – fyzikální vlastnosti povrchu a jejich reprezentace pomocí shaderů, fyzická reprezentace plasticity versus použití bump map
 • světla a jejich použití ve scéně
 • kamery a jejich vlastnosti, typ kamery, nastavení optiky, zaostření a hloubka ostrosti
 • rendering – renderovací engine, nastavení renderingu, řešení běžných chyb renderingu
 • jednoduchá animace na základě klíčových snímků
 • případné další rozšiřujcí učivo
 • inverzní kinematika (spojení objektů, kostra objektu…)
 • použití částicových vlastností materiálů (vlasy, srst, tráva, déšť…)
 • reálná fyzika ve 3D modelování – gravitace, materiálové vlastnosti (látka, dým, kapalina…)
 1. Seminář a cvičení z molekulární biologie a genetiky – MBG
 • podrobněji se probírají struktura a funkce informačních makromolekul (nukleové kyseliny, proteiny)
 • prohlubuje se učivo z genetiky virů, prokaryot a eukaryot (struktura a regulace jejich genomu)
 • řeší se evoluce na molekulární úrovni
 • probírají se metody a techniky používané v molekulární biologii a genetice
 • seznámení s epigenetikou
 • probírá se molekulární podstata rakovinného bujení
 • dovednosti a znalosti vhodné ke studiu na přírodovědeckých a lékařských fakultách
 1. Soudobé dějiny a geopolitika – SDG
 • seminář náplní obohacuje dějepisnou výuku moderních dějin o nejnovější dějiny soudobé a nahrazuje a prohlubuje geopolitická témata dosavadního předmětu Geografie a geopolitika (Geop)
 • seminář je vhodným doplňkem pro maturanty z dějepisu, geografie a společenských věd k jejich příslušným dvouletým seminářům (rozvíjí znalosti a dovednosti z DS, GeS a SvS – u žádného z předmětů ale tyto dvouleté semináře jakožto přípravu k maturitě a na vysoké školy nenahrazuje!) či studenty, kteří orientaci v soudobém geopolitickém dění upotřebí při přijímacích zkouškách na vysoké školy (testování studijních předpokladů apod.)
 • seminář řeší témata geopolitického vývoje po rozpadu bipolárního světa v 90. letech 20. století, integračních procesů v Evropě a ve světě a vybraných aktuálních geopolitických problémů a konfliktů světa
 • seminář bude vyučován formou zpracování zvolených případových studií studentskými seminárními pracemi s ústní prezentací, její oponenturou, kritickým zhodnocením a následnou moderovanou diskusí; další vybraná témata budou analyzována s využitím filmového či textového dokumentu
 1. Mediální gramotnost a kritické myšlení (v anglickém jazyce) – MGKM
 • Seminář umožní studentům lépe pochopit, jakou roli hrají masmédia v našich životech a zároveň rozšíří jejich slovní zásobu a znalosti jazykových prostředků tak, aby byli nejen schopni lépe porozumět mediálnímu obsahu ale i posoudit jeho relevanci a rozpoznat motivaci autorů. Seminář je zaměřený jak na teoretické tak i na praktické dovednosti a bude probíhat podle následujícího plánu.
 • Seznámení se s různými typy masmédií se zaměřením na média s největším dopadem na společnost, zejména denní tisk, televizní vysílání a sociální sítě.
 • Efektivní používání nástrojů pro vyhodnocení důvěryhodnosti zdroje informací a jejich kvality.
 • Kritická analýza mediálního obsahu se zaměřením na analýzu použitých prostředků pro formování názoru publika, stanovení cílové skupiny a odhalení předpokládaného záměru tvůrce obsahu.
 • Praktická část, ve které si studenti předem stanoví parametry mediálního produktu (cílová skupina, obsah, prostředky a požadovaný dopad) a následně takový mediální produkt společně vytvoří.
 • Seminář je určen studentům se znalostí anglického jazyka minimálně na úrovní B1.
 1. Seminář z geologie a ekologie – SGE
 • V semináři se budeme zabývat různými aspekty geologie, účastníci se seznámí s horninami a nerosty, pochopí, jak vznikají a jaké jsou jejich vlastnosti, získají informace o těžbě nerostných surovin a dopadech těžby na životní prostředí, o vodním režimu v krajině a o ochraně vodních zdrojů. Seminář zahrne také pedologii (vznik půd, půdní typy, ochrana půdy) a paleontologii (vznik fosilií, význam fosilií pro studium geologické minulosti). Budeme získávat znalosti o geologickém vývoji České republiky v souvislosti s geologickým vývojem planety Země, poznáme rostliny a živočichy, kteří se vyskytovali na Zemi v minulých geologických obdobích.
 • Ekologie je vědní obor, který se zabývá vztahy mezi živými organismy a jejich prostředím. Seznámíme se s abiotickými vlivy prostředí, jako je například teplota, voda, světlo. Prohloubíme znalosti o ekosystémech, budeme zkoumat vztahy mezi živými a neživými složkami přírody. Zmíníme se o hlavních globálních ekologických problémech, které ohrožují životní prostředí a biodiverzitu na naší planetě. Budeme diskutovat o klimatické změně, znečištění ovzduší a vody, ztrátě biodiverzity, suchu a znečištění půdy.

 

 

Přejít nahoru