Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Projekty

Operační program Jan Amos Komenský

Naše škola se od 1. 9. 2022 zapojila do Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jeho cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech, která rozvíjí potenciál každého jednotlivce a povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Jan Amos Komenský patří k největším pansofistům a filozofům Evropy. Zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. OP JAK z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti. Komenského myšlenky jsou o to naléhavější, o co rychleji se svět mění. Doba, v níž žijeme, je stále komplexnější a klade na nás nové nároky související s nastoupivším obdobím digitalizace, robotizace, klimatických a společenských změn. Jsme jejich součástí a hledáme východiska nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost a lidstvo.

V rámci školy jsme díky tomuto programu získali finanční prostředky na personální šablony školního psychologa a kariérové poradce. Dále v letošním roce přicházíme s nabídkou dalších zajímavých aktivit pro žáky, které budou financovány z tohoto projektu.

Doučování žáků škol

Škola je zapojena do projektu: Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Financováno Evropskou unií: Next Generation EU

 

Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ

Škola je zapojena do projektu Šablony II; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

Školní psycholog – personální podpora SŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu ? školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s
potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Školní kariérový poradce
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP – cizí jazyky
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v cizích jazycích. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP – inkluze
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

Kluby pro žáky SŠ
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Tato aktivita bude realizována v následujících variantách:

  • klub komunikace v cizím jazyce
  • klub zábavné logiky a deskových her
  • čtenářský klub
  • badatelský klub
  • klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení

Projekt OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ
je spolufinancován Evropskou unií

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

  • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.

Motivační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

www.nidv.cz

 

Projekt: Osobnostní a profesní rozvoj pedagogů

Škola je zapojena do projektu Šablony 2017; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,

Projekt: OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

 Školní psycholog – personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu ? školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP – ICT

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

Projekt OSOBNOSTNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ je spolufinancován Evropskou unií

 

Zajištění jazykově vzdělávacího pobytu žáků v Anglii

Název veřejné zakázky: Zajištění jazykově vzdělávacího pobytu žáků v Anglii
Označení u zadavatele: 2015101S
Předmět veřejné zakázky: Služby
Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji

Škola je zapojena do projektu č. CZ.1.04/2.1.00/70.00040, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Výběrové řízení na dodávku ICT

Název veřejné zakázky: EU peníze středním školám – dodávka ICT
Označení u zadavatele: 2013102D
Předmět veřejné zakázky: dodávky
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu dle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.
Limit veřejné zakázky: malého rozsahu

Přejít nahoru