Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Důležitá sdělení

Souhrnné informace k volbám do školské rady

od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027 

 • Aktuální tříleté funkční období členů školské rady vyprší dnem 11. 7. 2024. 
 • K posunu ve funkčním období došlo v důsledku covidových opatření, kdy období zahájené 1. 1. 2018 neskončilo 31. 12. 2020, ale bylo opatřením MŠMT prodlouženo v návaznosti na vyhlášení a následné prodlužování nouzového stavu.  
 • Nové funkční období bude navazovat od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027. 
 • Volby do školských rad se řídí: 
  • § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a  
  • ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
  • Volebním řádem vydaným Radou Zlínského kraje, v souladu s výše uvedenými předpisy dne 5. 3. 2012. 
 •  V souladu s nimi vyhlašuje ředitel školy, že volby do Školské rady proběhnou v budově Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, a to v následujících časech:
  2 zástupců za pedagogické pracovníky školy
  30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 

  2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty   
  30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00 

 • Funkční období členů školské rady zvolených v řádných volbách je tříleté. Členství ve školské radě je čestné. Členem školské rady může být každá zletilá fyzická osoba, která je  plně způsobilá k právním úkonům a která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem. 
 • Pro účely voleb ředitel školy jmenuje volební komisi v následujícím složení:
  • RNDr. Veronika Kurková, Ph.D.
  • Mgr. Vladimír Stančík, Ph.D. 
 • Návrhy na členy školské rady podávejte prosím písemně členům volební komise nejpozději do 25. dubna 2024. Návrh obsahuje jméno a příjmení navrženého kandidáta, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podpisem vyjádřený souhlas kandidáta s nominací. 
 • Volební komise eviduje návrhy na kandidáty na členy školské rady. Oprávnění voliči mohou navrhnout kandidáty. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.  
 • Volební komise sestaví seznam kandidátů a zajistí hlasovací lístky pro volby členů do školské rady.  
 • Volební komise eviduje formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.  
 • Oprávnění voliči volí členy školské rady hlasováním. Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.  
 • Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.  
 • Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách a podle stanoveného počtu členů školské rady.  
 • Přehled termínů: 
  • Vyhlášení voleb, stanovení termínů a členů volební komise: 11. dubna 2024 
  • Termín uzávěrky podávání návrhů kandidátů: 25. dubna 2024 
  • Termíny konání voleb: 
   • 2 zástupců za pedagogické pracovníky školy:
    30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 
   • 2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty
    30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00
     
  • Vyhlášení výsledků voleb: nejpozději 2. května 2024 

Všechny oprávněné voliče srdečně zveme k volbám. 

V Rožnově pod Radhoštěm 11. dubna 2024 

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA 

ředitel školy 

Přílohy:

Volný den

Vyhlašuji “volný den” pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (konání jednotné zkoušky přijímacího řízení) dne:

 • 12. dubna 2024 pro žáky tříd: 1. A, 1. B, 5. A8, 2. A, 2. B, 6. A8, 3. A, 3. B, 7. A8
 • 15. dubna 2024 pro žáky tříd: 1. A, 1. B, 5. A8, 2. A, 2. B, 6. A8, 3. A, 3. B, 7. A8
 • 16. dubna 2024 pro žáky tříd: 1. A, 1. B, 5. A8
 • 17. dubna 2024 pro žáky tříd: 2. A, 2. B, 6. A8

ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA
ředitel školy

Konzultace – přijímačky nanečisto

Konzultace konané 5. a 8. března 2024 slouží k základnímu seznámení s konkrétními chybami v přijímačkách nanečisto z matematiky (vysvětlování a procvičování jednotlivých příkladů nebude z časových důvodů možné). Konzultace jsou směřovány především na zájemce, kteří se neúčastní přípravného kurzu, Každý zájemce vybírá pouze jeden termín. Přihlašování ke konzultacím bude uzavřeno v neděli 3. března 2024.

Přihlášku na konzultace najdete zde.

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2024

 

Výsledky 4-leté studium M

ID žáka Počet bodů
402 41
470 39
594 38
477 38
457 38
424 36
542 34
450 34
468 33
532 33
486 32
463 32
495 32
521 32
432 31
541 31
517 31
518 31
449 31
431 31
497 31
428 30
436 30
443 30
501 30
461 30
471 30
433 30
446 29
423 29
412 29
525 29
598 29
531 28
429 28
600 27
426 27
441 27
479 27
462 27
498 26
489 26
454 26
469 26
499 25
494 25
420 25
519 25
503 25
437 25
509 24
458 24
504 24
513 24
411 23
459 23
485 23
408 22
483 22
536 21
413 21
476 21
528 21
523 21
473 21
444 20
515 20
448 20
481 20
514 20
595H 20
527 20
493 20
534 20
520 19
474 19
414 18
447 18
505 18
416 17
516 17
417 17
410 16
435 16
537 16
434 16
529 16
597 16
526 16
599 15
455 15
403 15
451 15
500 14
595P 14
506 14
596 13
508 12
464 12
478 12
492 12
540 12
425 11
453 11
511 11
419 11
452 11
421 10
430 10
427 10
539 10
467 10
484 10
409 9
491 9
512 9
439 8
466 7
440 6
524 6
535 5
502 4
533 0

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na čtyřleté gymnázium

Vážným zájemcům o čtyřleté studium na gymnáziu nabízíme možnost rozšíření přijímacích zkoušek nanečisto o přípravný kurz, který bude zaměřen na procvičování problematických úloh.

Nabízíme možnost volby ze dvou termínů a to buď úterního, nebo pátečního. Zvolený termín bude uskutečněn ve dvou lekcích. …

Informace k přijímacímu řízení 2024 – 2025

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci.

Přehled všech důležitých informací MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025 naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Zejména bychom Vás rádi upozornili na spuštění webových stránek www.prihlaskynastredni.cz, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.
Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky   prostřednictvím výpisu z informačního systému,
 • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou  a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
 • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění výsledků

Potřebné formuláře ke stažení a vyplnění najdete na stránce “Tiskopisy a žádosti“.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

školní rok 2023-24

Třídy: 8. A8, 4. A, 4. B

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, podle ŠVP Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm a na základě podkladů předmětových komisí stanovuji:

 • Zkouška z českého jazyka a cizích jazyků obsahuje písemnou práci a ústní zkoušku před zkušební komisí. Ostatní zkoušky profilové části maturitní zkoušky proběhnou formou ústní zkoušky před zkušební komisí.
 • Hodnocení každé zkoušky navrhuje zkoušející a schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise.
 • Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:
  • 1 – výborný,
  • 2 – chvalitebný,
  • 3 – dobrý,
  • 4 – dostatečný,
  • 5 – nedostatečný,
 • Kritéria pro hodnocení jednotlivých stupňů vychází z pravidel hodnocení výsledků vzdělávání, která jsou součástí školního řádu.
 • Kritéria hodnocení jednotlivých zkoušek profilové části maturitní zkoušky schvalují jednotliví členové maturitních komisí.
 • Žáci s PUP mají podmínky stanovené podle doporučení PPP.

Podmínky profilové zkoušky z českého jazyka a literatury:

Zkouška z českého jazyka a literatury obsahuje písemnou práci a ústní zkoušku před zkušební komisí.

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je závazný Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury (dále jen seznam literárních děl). Kritéria pro tvorbu a odevzdání žákovského seznamu literárních děl jsou součástí školního seznamu literárních děl.

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Výslednou závěrečnou známku pak tvoří poměr hodnocení 40% (písemná zkouška) : 60% (ústní zkouška).

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky – český jazyk

 1. Písemná práce (40%)

Rozsah a průběh zkoušky

 • Žák tvoří jeden souvislý text odpovídající slohové práci.
 • Minimální rozsah je 250 slov včetně.
 • Celková doba trvání zkoušky je 120 minut a zahrnuje i výběr tématu.
 • Povolenou pomůckou při konání písemné práce jsou Pravidla českého pravopisu.
 • Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a popřípadě výchozí text k zadání.
 • Žáci s PUP mají své podmínky stanovené dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Témata a útvary

 • Předmětová komise českého jazyka vytvoří společně 8 zadání témat písemných prací; z těchto témat ředitel školy vybere 4 témata obálkovou formou.
 • Útvary volí předmětová komise dle ŠVP na základě konsenzu v předmětové komisi.

Bodování

 • Celkový počet bodů v písemné části je 30 bodů rozdělených dle vnitřních kritérií do tří základních oblastí (respektive šesti dílčích kritérií):
  1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií
   1. téma, obsah
   2. komunikační situace, slohový útvar
  2. Funkční užití jazykových prostředků
   1. pravopis, tvarosloví a slovotvorba
   2. lexikum
  3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu
   1. větná syntax, textová koheze
   2. nadvětná syntax, koherence textu
 • Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
  Minimální bodová hranice pro stanovení úspěšnosti v písemné práci je 13 bodů.
  Pokud žák dosáhne nižší bodové hranice než 13 bodů, v této části zkoušky neprospěl a bude ji opakovat v dalším zkušebním období.
 • Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a není tedy předmětem hodnocení.
 1. Ústní zkouška (60%)

Seznam literárních děl

 • Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanovuje ředitel školy rozhodnutím v souladu s ŠVP Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury (dále jen seznam literárních děl). Kritéria pro tvorbu žákovského seznamu literárních děl jsou součástí tohoto školního seznamu literárních děl na webu školy.
 • Žák tento seznam odevzdá do 31. března 2024 (jarní zkušební období)/ 30. června 2024 (podzimní zkušební období).
 • Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro jeho tvorbu, stejně jako kritéria hodnocení, jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku. Neodevzdá-li žák v termínu stanoveném výše svůj seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky z pracovních listů celého školního seznamu literárních děl.

Průběh zkoušky

 • 20 minut příprava + 15 minut ústní zkouška
 • Žák si losuje jedno literární dílo ze svého maturitního seznamu literárních děl.
 • K přípravě a samotné zkoušce žák obdrží osnovu – Obecná struktura analýzy uměleckého a neuměleckého textu a Pracovní list, jehož součástí je umělecký text – výňatek z daného literárního díla, a neumělecký text – sloužící k ověření znalostí a dovedností žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Bodování

 • Celkový počet bodů v ústní části je 28 bodů.
 • Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena podle čtyř základních oblastí (respektive sedmi dílčích kritérií):
  1. Literárněhistorický kontext literárního díla
  2. Analýza uměleckého textu:
   1. část: literární druh a žánr, zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba
   2. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy, autorský styl, typy promluv, veršová výstavba
   3. část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce ve výňatku
  3. Analýza neuměleckého textu:
   1. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace
   2. část: funkčně-stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky
  4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury
 • Minimální bodová hranice pro stanovení úspěšnosti v ústní části je 13 bodů.
  Pokud žák dosáhne nižší bodové hranice než 13 bodů, v této části zkoušky neprospěl a bude ji opakovat v dalším zkušebním období.

Celkové hodnocení a výsledná známka

 • Maximální počet bodů v písemné části je 30 bodů.
 • Minimální hranice úspěšnosti v písemné části je 13 bodů.
 • Maximální počet bodů v ústní části je 28 bodů.
 • Minimální hranice úspěšnosti v ústní části je 13 bodů.
 • Pokud žák není úspěšný v kterékoliv části zkoušky, pak tuto část zkoušky opakuje v dalším zkušebním období. Hodnocení z druhé části zkoušky, v níž prospěl, se mu započítávají v dalším období.
 • Výsledné hodnocení zohledňuje váhu obou částí maturitní zkoušky (písemná práce – 40%, ústní zkouška -60%).

Hodnocení jednotlivých částí na základě získaných bodů

Hodnocení Získané body
Písemná práce 1 – Výborný 30 – 27
2 – Chvalitebný 26 – 22
3 – Dobrý 21 – 18
4 – Dostatečný 17 – 13
Ústní zkouška 1 – Výborný 28 – 25
2 – Chvalitebný 24 – 21
3 – Dobrý 20 – 17
4 – Dostatečný 16 – 13

 Pomocná tabulka pro stanovení výsledného hodnocení na základě hodnocení jednotlivých částí

  1 2 3 4
1 1 1 2 2
2 2 2 2 3
3 2 3 3 3
4 3 3 4 4
Řádek – hodnocení z ústní zkoušky

Sloupec – hodnocení z písemné práce

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky – cizí jazyk

Zkouška z cizího jazyka obsahuje písemnou práci a ústní zkoušku před zkušební komisí.

 1. Písemná práce

Rozsah práce a průběh zkoušky

 • Žák tvoří jeden souvislý text odpovídající slohové práci.
 • Rozsah práce je 200 – 250 slov.
 • Délka zkoušky je 90 minut včetně času pro volbu zadání.
 • Při konání písemné práce má žák možnost použít tištěný překladový slovník bez příloh pro tvoření jednotlivých slohových útvarů.
 • Zadání práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání.
 • Žáci s PUP mají upravené podmínky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Témata a útvary

 • Předmětová komise vytvoří 4 zadání témat písemné práce, z nichž ředitel školy vybere 2 témata pro žákovskou volbu.
 • Slohové útvary jsou voleny dle ŠVP dle dohody v rámci předmětové komise.

Bodování a hodnocení

 • Celkový počet bodů v písemné části je 24 bodů rozdělených dle vnitřních kritérií do čtyř oblastí:
 • zpracování zadání a obsahová stránka textu,
 • organizace a koheze textu,
 • slovní zásoba a pravopis,
 • mluvnické prostředky.
 • Minimální bodová hranice pro stanovení úspěšnosti v písemné práci je 11 bodů. Pokud žák dosáhne nižší bodové hranice než 11, bude tuto část zkoušky opakovat v dalším zkušebním období.
 1. Ústní zkouška

Průběh zkoušky

 • 20 minut příprava + 15 minut ústní zkouška
 • Žáci s PUP mají upravené podmínky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Témata

 • Žáci si volí jednu monotematickou otázku z 25 témat.
 • Ke každému tématu k přípravě i samotné zkoušce žák obdrží pracovní list, zahrnující strukturu tématu pro přípravu na řízený rozhovor se zkoušejícím, popřípadě doplňkový materiál (obrázky, mapy, doplňkové texty s ohledem na obsah daného tématu).

Bodování a hodnocení

 • Celkový počet bodů v ústní části je 40 bodů.
 • Zkoušející a přísedící hodnotí ústní zkoušku v těchto čtyřech kritériích:
 • dodržení zadání, obsah, souvislost a samostatnost projevu,
 • lexikální kompetence,
 • gramatické kompetence a textová návaznost,
 • fonologická kompetence.
 • Minimální bodová hranice pro stanovení úspěšnosti u ústní zkoušky je 18 bodů. Pokud žák dosáhne nižší bodové hranice než 18 bodů, bude tuto část zkoušky opakovat v dalším zkušebním období.

Celkové hodnocení a výsledná známka

 • Maximální počet bodů v písemné části je 24 bodů.
 • Minimální hranice úspěšnosti v písemné části je 11 bodů.
 • Maximální počet bodů v ústní části je 40 bodů.
 • Minimální hranice úspěšnosti v ústní části je 18 bodů.
 • Pokud žák není úspěšný v kterékoliv části zkoušky, tuto část zkoušky opakuje v dalším zkušebním období. Hodnocení z této části zkoušky, v níž prospěl, se mu započítají v dalším zkušebním období.
 • Výsledné hodnocení zohledňuje váhu obou částí maturitní zkoušky (písemná práce – 40%, ústní zkouška -60%).

Hodnocení jednotlivých částí na základě získaných bodů

Hodnocení Získané body
Písemná práce 1 – Výborný 24 – 22
2 – Chvalitebný 21 – 19
3 – Dobrý 18 – 15
4 – Dostatečný 14 – 11
Ústní zkouška 1 – Výborný 40 – 36
2 – Chvalitebný 35 – 31
3 – Dobrý 30 – 25
4 – Dostatečný 24 – 18

 Pomocná tabulka pro stanovení výsledného hodnocení na základě hodnocení jednotlivých částí

  1 2 3 4
1 1 1 2 2
2 2 2 2 3
3 2 3 3 3
4 3 3 4 4
Řádek – hodnocení z ústní zkoušky

Sloupec – hodnocení z písemné práce

 Kritéria hodnocení ostatních profilových zkoušek

 • Příprava na ústní zkoušky trvá 15 minut, ústní zkouška formou řízeného rozhovoru trvá 15 minut.
 • Žáci s PUP mají své podmínky stanovené dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny

Stupeň 1 – výborný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální i praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 – chvalitebný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 – dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se uplatňují chyby.

V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 – dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se projevují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 – nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

 

V Rožnově pod Radhoštěm 21. prosince 2023

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA
ředitel školy

 

Termíny písemných prací

 • Písemná práce z českého jazyka 15. dubna 2024
 • Písemná práce z anglického jazyka 12. dubna 2024
 • Písemná práce z německého, španělského a ruského jazyka 16. dubna 2024

Termíny ústních zkoušek

 • 20. 5. 2024 – 24. 5. 2024 – 8. A8, 4. B
 • 27 5. 2024 – 30. 5. 2024 – 4. A

Informace k možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro MZ 2023/2024 tyto podmínky nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem).
Nahrazení povinné profilové zkoušky se týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší.
Podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G) směřuje vzdělávání k dosažení úrovně B2 v prvním cizím jazyce (tj. na našem gymnáziu jazyk anglický), a ve druhém cizím jazyce k úrovni B1. Nahradit zkoušku lze tedy certifikáty této úrovně či vyšší.
Pro jarní zkušební období 2024 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky
nejpozději do 31. března 2024. Součástí žádosti bude také příslušný certifikát (nebo jeho úředně ověřená kopie).

Informace MŠMT a CERMAT k profilovým zkouškám včetně seznamu všech uznávaných zkoušek najdete v odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-5

Vzor žádosti o nahrazení zkoušky najdete na našem webu pod odkazem: https://gymroznov.cz/wp-content/uploads/2023/12/zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-cij.docx

 

21. 12. 2023

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA

ředitel školy

 

Přejít nahoru