Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Důležitá sdělení

Stanovisko školy k výstražné stávce

Vážení rodiče, milí studenti,

Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství plánuje v pondělí 27. listopadu 2023 vyhlásit výstražnou jednodenní stávku.

Cílem této stávky je:

  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
  • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

Tyto cíle shledáváme jako relevantní a obavy pedagogických i nepedagogických pracovníků týkajících se nedostatečného financování vzdělávání za odůvodněné. S plánovanými úspornými opatřeními v oblasti školství nesouhlasíme.

Přesto jsme se rozhodli, že se naše škola do plánované stávky nezapojí a v pondělí 27. listopadu 2023 proběhne výuka dle rozvrhu.

Důvodem je pocit závazku vůči Vám a Vašim rodinám.

Právo vyjádřit svůj nesouhlas formou stávky je dáno Listinou základních práv a svobod, nikomu v něm nesmí být bráněno ani k němu nikdo nesmí být nucen. V případě, že se tedy některý z našich zaměstnanců rozhodne ke stávce připojit, toto jeho rozhodnutí plně respektujeme.

Věříme, že si spolu s námi uvědomujete závažnost situace a oprávněnost důvodů vedoucí mnohé ze škol k připojení se ke stávce a současně oceníte náš odpovědný přístup.

Vedení školy

Informace rodičům, třídní schůzky

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se koná ve čtvrtek 23. listopadu 2023 v době od 15:30 hodin do 16:00 hodin v  budově gymnázia. Následovat budou do 17:00 hodin konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími.

Burza učebnic 2023

Burza učebnic se bude konat v pondělí 11.9. od 12:00 v přízemí budovy gymnázia.

Mimořádný volný den – technické důvody

2. 2. 2023 uděluji volný den pro žákyně a žáky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm (z technických důvodů), ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

Upozorňujeme, že vzhledem k příčině – kompletní odstávce elektrické energie – bude škola uzavřena včetně správního úseku.

Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly dne 18.6.2021 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé

Gabriela Repáková a Jana Tydlačková

2) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni
za pedagogické pracovníky

Mgr. Kateřina Halaštová a Mgr. Tomáš Tkadlec

 

Mgr. Petr Solanský, předseda volební komise

Vyhlášení voleb do Školské rady

Vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm na volební období od 12. července 2021.

  • termín voleb: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 18. června 2021 od 14,30 hod do 15,30 hod. Zletilí žáci mohou využít téhož dne i hlavní přestávky 9,40 – 9,55
  • místo konání : vestibul gymnázia
  • návrh kandidátů bude zaslán elektronicky dne 10. června 2021
  • Školská rada má 6 členů, 2 zástupce za zřizovatele, 2 zástupce za pedagogické pracovníky a 2 zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců žáků
  • Voliči mají dle volebního řádu povinnost prokázat svou totožnost členům volební komise, jsou-li o to požádáni

V Rožnově pod Radhoštěm 8. června 2021

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

Přejít nahoru