Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Akce

Flip 2024 – Financial Life Park

Stalo se již tradicí na naší škole, že se skupina vybraných němčinářů účastní vzdělávacího semináře finanční gramotnosti v rakouské Erste Bank.

Také tento rok se ve středu 19. 6. na celodenní výlet do hlavního města Rakouska vydalo 14 nadšených studentů z druhých a třetích ročníků. Doprovázely nás paní učitelky Petersová a Chýlková.

Brzo ráno jsme nasedli na rychlík do Vídně, abychom již dopoledne začali program, který pro nás paní učitelky připravily. Byli jsme náhodně rozděleni do pěti skupin tak, abychom se seznámili se spolužáky z jiné třídy. Naším úkolem bylo plnit úkoly zadané v německém jazyce v okolí vídeňského centra. Museli jsme se například místních zeptat na jméno sochy bohyně stojící před rakouským parlamentem nebo kolik stojí jízda drožkou centrem města. Navíc jsme se orientovali pouze podle klasické papírové mapy za teploty překračující třicítku! Ti nejlepší z nás celou zvládli celou “rallye“ pod hodinu.

Krátce po poledni jsme se z centra přesunuli do Erste Bank, jejíž dceřinou společností je i Česká spořitelna. Všichni jsme dostali speciální tablety k plnění různých interaktivních úkolů. Vyzkoušeli jsme si například rozdělit měsíční příjem studenta univerzity, dělníka či sekretářky na jednotlivé složky rozpočtu jako je bydlení, jídlo, doprava, volný čas a nakupování. Dozvěděli jsme se, kolik průměrná rakouská domácnost utratí za jídlo a bydlení. Velmi netradiční stanoviště bylo, když jsme v družstvech odpovídali na otázky z finančních pojmů a někdo z týmu mezitím šlapal na kole. Pokud byla odpověď špatná, bylo šlapání těžší. V simulovaném trezoru banky jsme diskutovali o materiální, emoční či „skryté“ hodnotě věcí. Nakonec jsme shlédli virtuální prezentaci z různých částí světa o pěstování kávy, jejíž součástí byly informace o „Fair Trade“. Celý program v bance trval přes 2 hodiny, probíhal v němčině a ani chvíli jsme se nenudili!

Na závěr bychom chtěli poděkovat paním učitelkám za realizaci tohoto vzdělávacího výletu. Rozšířili jsme si naše vědomosti v oblasti finanční, ale i jazykové. Nutno podotknout, že mnozí z nás se němčinu učí 2 či 3 roky, a přestože aktivity v bance byly jazykově vysoce náročné, dokázali jsme většině informací porozumět třeba i z kontextu vět.

Chtěli bychom vřele doporučit studentům dalších ročníků, aby se pilně německý jazyk učili a mohli tak tuto akci absolvovat.

Martin Maléř, Šimon Sewiola a Lucie Ondruchová

Žáci 3. B

Es ist bereits zur Tradition an unserer Schule geworden, dass eine Gruppe ausgewählter Deutschlernenden an einem Bildungsseminar zur Finanzkompetenz bei der österreichischen Erste Bank teilnimmt.

Auch dieses Jahr machten am Mittwoch, dem 19.06., 14 begeisterte Schüler der zweiten und dritten Jahrgänge einen ganztägigen Ausflug in die Hauptstadt Österreichs. Begleitet wurden wir von Frau Peters und Frau Chýlková.

Früh am Morgen stiegen wir in den Schnellzug nach Wien ein, um bereits am Vormittag das Programm zu beginnen, das unsere Lehrerinnen für uns vorbereitet hatten. Wir wurden zufällig in fünf Gruppen eingeteilt, um andere Mitschüler kennenzulernen. Unsere Aufgabe war, im Wiener Stadtzentrum Aufgaben in deutscher Sprache zu lösen. Zum Beispiel mussten wir Einheimische nach dem Namen der Göttin vor dem österreichischen Parlament fragen oder herausfinden, wie viel eine Fiakerfahrt durch das Stadtzentrum kostet. Außerdem orientierten wir uns nur nach einer klassischen Papierlandkarte bei Temperaturen über 30 Grad! Die Besten von uns bewältigten die gesamte „Rallye“ unter einer Stunde.

Kurz nach Mittag gingen wir zur Erste Bank, deren Tochtergesellschaft auch die Česká spořitelna ist. Alle erhielten spezielle Tablets, um verschiedene interaktive Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel probierten wir, das monatliche Einkommen eines Universitätsstudenten, eines Arbeiters oder einer Sekretärin auf die verschiedenen Budgetposten wie Wohnen, Essen, Verkehr, Freizeit und Einkaufen aufzuteilen. Wir haben erfahren, wie viel eine durchschnittliche österreichische Familie für Essen und Wohnen ausgibt. Eine sehr ungewöhnliche Station war, als wir in Teams Finanzbegriffe beantworteten und jemand aus dem Team dabei ein Fahrrad fuhr. Wenn die Antwort falsch war, wurde das Fahren schwerer. In einem simulierten Banktresor diskutierten wir über den materiellen, emotionalen oder „verborgenen“ Wert von Dingen. Zum Schluss sahen wir eine virtuelle Präsentation über den Kaffeeanbau in verschiedenen Teilen der Welt und zugleich erfuhren wir über „Fair Trade“. Das gesamte Programm in der Bank dauerte über zwei Stunden, fand auf Deutsch statt und wir haben uns keine Minute gelangweilt!

Abschließend möchten wir uns bei unseren Lehrerinnen für die Organisation dieses Bildungsausflugs bedanken. Wir haben unsere Kenntnisse sowohl im Finanz- als auch im Sprachbereich erweitert. Wir möchten darauf aufmerksam machen,  dass viele von uns seit 2 oder 3 Jahren Deutsch lernen, und obwohl die Aktivitäten in der Bank sprachlich sehr anspruchsvoll waren, konnten wir die meisten Informationen aus dem Kontext der Sätze verstehen.

Wir möchten den Schülern der nächsten Jahrgänge herzlichst empfehlen, fleißig Deutsch zu lernen, um an dieser Veranstaltung auch teilnehmen zu können.

Schüler der Klasse 3.B

Martin Maléř, Šimon Sewiola und Lucie Ondruchová

Vodák 2024

2. května 2024 se studenti celého druhého ročníku sešli na vlakovém nádraží v Rožnově pod Radhoštěm, aby se vlakem vydali směrem Postřelmov, kde na břehu řeky Moravy už čekal tým instruktorů a připravené rafty i kanoe.
Následovalo nezbytné poučení o bezpečnosti a žáci vybavení záchrannými vestami se mohli nalodit.
Cesta byla s pomocí instruktorů bezproblémová a i přes pár překážek v podobě spadaných stromů nebo nízkých větví všechny lodě i se svou posádkou dorazily do kempu.
Postavili jsme stany, přichystali ohniště a zajeli doplnit zásoby, aby bylo co večeřet a snídat.

Setmělo se, u ohně se opékalo a všichni unavení náročnou plavbou usínali a stany postupně zhasínaly.
Ráno nás probudilo mrholení, ani to však nikoho nezastavilo a stany byly do chvíle zabalené. Posádky se znova nalodily a vyjelo se vstříc druhému úseku řeky. Všichni byli už po předchozím dni zkušenými vodáky, a proto se nám do cíle podařilo dorazit s předstihem.
Některým z nás se nevyhnulo ledové koupání v řece – dobrovolné i to nedobrovolné.
Po focení a pochvalách nastalo loučení s naší instruktorskou skupinou a krátké trmácení se na vlakové nádraží.
Do Rožnova jsme dojeli unavení někteří z nás i mokří nebo špinaví od bláta, i tak plní zážitků a dojmů.
Počasí nám až na malou přeháňku přálo. V závěru nikdo nebyl nespokojený a i ti, kteří původně ani jet nechtěli, si akci užili.
“Bylo to absolutně nejlepší!” říká nejen Barča z 6.A8.

Vendula Zemanová

Ztracen ve Vídni!

Motto tohoto projektu němčináři ze tříd 3.A8 a 4.A8 při své návštěvě hlavního města Rakouska sice úplně nesplnili, ale jednodenní exkurzi si zajisté náležitě užili. Na programu byl pěší okruh nejen centrem Vídně, tzv. Stadt- Rallye, použití německého jazyka v praxi a návštěva přírodovědného muzea. Dokonce i ta jízda vlakem se všem líbila!

Geologická exkurze 1.B

V rámci spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci, jejíž jsme fakultní školou, jsme uspořádali společnou geologickou exkurzi do Hranic na Moravě a Teplic nad Bečvou. Studenty 1. B provázel a geologické zajímavosti v této oblasti nám ukazoval RNDr. Tomáš Lehotský, Ph. D. z Katedry geologie Univerzity Palackého.

 

Ekologický den

Na naší škole se stal tradicí Ekologický den, kdy žáci 4. A8 připravují aktivity pro své mladší spolužáky z 1. A8, 2. A8 a 3. A8. Letos řešilo úlohy s biologickou nebo ekologickou tématikou 13 týmů na 9 stanovištích. Učili jsme se spolupracovat, komunikovat a řešit problémy v týmu. Výsledek byl skvělý, děkujeme 4. A8 za letošní organizaci.

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST V REŽII 7. A8

V pátek 14. 6. 2024 připravila třída 7. A8 sedm zajímavých stanovišť, kde žáci nižších ročníků sbírali zajímavé informace, které pak převáděli ve formě pracovních listů na cenné bodíky. Jako první se do 6 týmů, které proti sobě soupeřili, rozdělila třída 2. A8. Obsadila jednotlivá stanoviště a snažila se získat co nejvíce bodů. Informace se prolínaly z oblastí sociálních sítí, umělé inteligence, soukromých údajů a jejich použití na internetu, skryté reklamy, nezávislostí médií až k autorským právům. Na závěrečném stanovišti se sešly všechny týmy a čekala je, závěrečná hra – riskuj. Zde mohli uplatnit všechny své získané vědomosti a postřehy. V rámci  hry riskuj mohli taktizovat nebo se nebát a zariskovat.

Současně se třídou 2. A8 nás navštívili děti ze 4. třídy ZŠ Koryčanské Paseky. I ty bojovaly v 6 týmech mezi sebou na stanovištích a sbírali cenné bodíky. V závěrečné hře se sice všem riskovat nevyplatilo, ale i tak předvedli krásné výkony.

Poslední třídou rozdělenou do šesti skupin byla třída 1. A8. Tady byly velmi vyrovnané výkony před závěrečným stanovištěm, a proto hra riskuj rozhodla o konečném vítězi.

Velkou pochvalu si zaslouží všichni zúčastnění a především třída 7. A8, která si připravila zajímavá stanoviště, nebála se studentům předávat informace a vysvětlovat věci, se kterými ještě neměli dostatečnou zkušenost. Interakce studenti studentům je ta nejvzácnější.

Veronika Růžičková

Jazykové zkoušky Cambridge na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm je již řadu let partnerskou školou Jazykové školy P.A.R.K., která vlastní licenci Cambridge English Language Assessment. Tato licence umožňuje organizaci a skládání zkoušek Cambridge English v České republice.

Výhody pro naše studenty

Spolupráce je založena na metodické a materiální podpoře a nabízí výhodné podmínky pro naše studenty. Mezi tyto výhody patří:

  • Možnost výběru partnera na ústní část zkoušky.
  • Přihlášení na zkoušku nanečisto s následnou reálnou zkouškou za zvýhodněných finančních podmínek.

Jak zkoušky nanečisto, tak ostré zkoušky probíhají v prostorách Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, což našim studentům ušetří nutnost dojíždění.

Nahrazení profilové zkoušky certifikátem Cambridge

Pokud studenti úspěšně složí jazykovou zkoušku Cambridge na úrovni B2 a výše, mohou za určitých podmínek nahradit povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka certifikátem Cambridge English. Studenti také získávají výhody a bodovou bonifikaci u přijímacího řízení na řadě vysokých škol.

Statistiky a termíny zkoušek

V letošním školním roce využilo možnost nahradit si profilovou maturitní zkoušku z angličtiny více než padesát studentů.

V příštím roce se budou konat:

  • Zkoušky nanečisto: září
  • Ostré zkoušky: leden (termín bude upřesněn v průběhu září 2024.

Na zkoušky nanečisto se prosím přihlašujte na tomto odkazu:

Zkoušky nanečisto – přihlášení

Termín ukončení registrace na zkoušky nanečisto je již 28. 6. 2024. Při přihlašování je potřeba uvést kód školy SPS127.

Pro více informací kontaktujte koordinátorku jazykových zkoušek Kateřinu Děckou.

Kateřina Děcká

Projektový den

Dne 15. května 2024 se na Gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil projektový den k oslavě 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Samotná akce byla organizována Studentským parlamentem ve spolupráci s pedagogickým sborem. Celý den se nesl v duchu „škola hrou“, a proto probíhala primárně praktická výuka. Cílem akce bylo žákům ukázat důležitost EU a její vliv na naše každodenní životy.

Celým dnem studenty provedla tématika Evropské unie. Pro žáky byla připravena celodenní týmová hra, při které obcházeli jednotlivá stanoviště, kde se dozvěděli propojení jednotlivých předmětů na gymnáziu s Evropskou unií.

Ještě před samotným rozesláním na stanoviště žáky alespoň prostřednictvím videa pozdravili předseda vlády Petr Fiala, europoslankyně Markéta Gregorová, pracovník v evropské komisi a také náš absolvent Filip Křenek. Jakmile se žáci rozběhli na stanoviště, čekala na ně první aktivita, při níž dostali za úkol nakreslit vlajku Evropské unie. Jsme také moc rádi, že se nám podařilo na akci pozvat zástupce ostravského eurocentra, kteří žákům představili možnosti vycestování, program Erasmus a další programy financované z fondů EU.

Projektový den byl zakončen v tělocvičně, kde se žáci mohli zapojit do kvízu, ve kterém si ověřili, co vše si ze samotného dne odnesli. Pro tři nejlepší byly připraveny drobné ceny. Následně jsme přešli k ohodnocení týmů. Závěrem nás navštívila paní Zuzana Fišerová, radní pro školství a kulturu Zlínského kraje, která předala ceny třem nejlepším týmům.

Pořadí týmů bylo následující:

  1. místo: Ríšovi podřízení
  2. místo: 12 měsíčků
  3. místo: Tým 21

Děkujeme všem, kteří se na organizaci tohoto dne podíleli, a také za veškerou pomoc a podporu. Těšíme se na další společné akce!

Váš Studentský parlament ☺

Přejít nahoru