Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Flip 2024 – Financial Life Park

Stalo se již tradicí na naší škole, že se skupina vybraných němčinářů účastní vzdělávacího semináře finanční gramotnosti v rakouské Erste Bank.

Také tento rok se ve středu 19. 6. na celodenní výlet do hlavního města Rakouska vydalo 14 nadšených studentů z druhých a třetích ročníků. Doprovázely nás paní učitelky Petersová a Chýlková.

Brzo ráno jsme nasedli na rychlík do Vídně, abychom již dopoledne začali program, který pro nás paní učitelky připravily. Byli jsme náhodně rozděleni do pěti skupin tak, abychom se seznámili se spolužáky z jiné třídy. Naším úkolem bylo plnit úkoly zadané v německém jazyce v okolí vídeňského centra. Museli jsme se například místních zeptat na jméno sochy bohyně stojící před rakouským parlamentem nebo kolik stojí jízda drožkou centrem města. Navíc jsme se orientovali pouze podle klasické papírové mapy za teploty překračující třicítku! Ti nejlepší z nás celou zvládli celou “rallye“ pod hodinu.

Krátce po poledni jsme se z centra přesunuli do Erste Bank, jejíž dceřinou společností je i Česká spořitelna. Všichni jsme dostali speciální tablety k plnění různých interaktivních úkolů. Vyzkoušeli jsme si například rozdělit měsíční příjem studenta univerzity, dělníka či sekretářky na jednotlivé složky rozpočtu jako je bydlení, jídlo, doprava, volný čas a nakupování. Dozvěděli jsme se, kolik průměrná rakouská domácnost utratí za jídlo a bydlení. Velmi netradiční stanoviště bylo, když jsme v družstvech odpovídali na otázky z finančních pojmů a někdo z týmu mezitím šlapal na kole. Pokud byla odpověď špatná, bylo šlapání těžší. V simulovaném trezoru banky jsme diskutovali o materiální, emoční či „skryté“ hodnotě věcí. Nakonec jsme shlédli virtuální prezentaci z různých částí světa o pěstování kávy, jejíž součástí byly informace o „Fair Trade“. Celý program v bance trval přes 2 hodiny, probíhal v němčině a ani chvíli jsme se nenudili!

Na závěr bychom chtěli poděkovat paním učitelkám za realizaci tohoto vzdělávacího výletu. Rozšířili jsme si naše vědomosti v oblasti finanční, ale i jazykové. Nutno podotknout, že mnozí z nás se němčinu učí 2 či 3 roky, a přestože aktivity v bance byly jazykově vysoce náročné, dokázali jsme většině informací porozumět třeba i z kontextu vět.

Chtěli bychom vřele doporučit studentům dalších ročníků, aby se pilně německý jazyk učili a mohli tak tuto akci absolvovat.

Martin Maléř, Šimon Sewiola a Lucie Ondruchová

Žáci 3. B

Es ist bereits zur Tradition an unserer Schule geworden, dass eine Gruppe ausgewählter Deutschlernenden an einem Bildungsseminar zur Finanzkompetenz bei der österreichischen Erste Bank teilnimmt.

Auch dieses Jahr machten am Mittwoch, dem 19.06., 14 begeisterte Schüler der zweiten und dritten Jahrgänge einen ganztägigen Ausflug in die Hauptstadt Österreichs. Begleitet wurden wir von Frau Peters und Frau Chýlková.

Früh am Morgen stiegen wir in den Schnellzug nach Wien ein, um bereits am Vormittag das Programm zu beginnen, das unsere Lehrerinnen für uns vorbereitet hatten. Wir wurden zufällig in fünf Gruppen eingeteilt, um andere Mitschüler kennenzulernen. Unsere Aufgabe war, im Wiener Stadtzentrum Aufgaben in deutscher Sprache zu lösen. Zum Beispiel mussten wir Einheimische nach dem Namen der Göttin vor dem österreichischen Parlament fragen oder herausfinden, wie viel eine Fiakerfahrt durch das Stadtzentrum kostet. Außerdem orientierten wir uns nur nach einer klassischen Papierlandkarte bei Temperaturen über 30 Grad! Die Besten von uns bewältigten die gesamte „Rallye“ unter einer Stunde.

Kurz nach Mittag gingen wir zur Erste Bank, deren Tochtergesellschaft auch die Česká spořitelna ist. Alle erhielten spezielle Tablets, um verschiedene interaktive Aufgaben zu lösen. Zum Beispiel probierten wir, das monatliche Einkommen eines Universitätsstudenten, eines Arbeiters oder einer Sekretärin auf die verschiedenen Budgetposten wie Wohnen, Essen, Verkehr, Freizeit und Einkaufen aufzuteilen. Wir haben erfahren, wie viel eine durchschnittliche österreichische Familie für Essen und Wohnen ausgibt. Eine sehr ungewöhnliche Station war, als wir in Teams Finanzbegriffe beantworteten und jemand aus dem Team dabei ein Fahrrad fuhr. Wenn die Antwort falsch war, wurde das Fahren schwerer. In einem simulierten Banktresor diskutierten wir über den materiellen, emotionalen oder „verborgenen“ Wert von Dingen. Zum Schluss sahen wir eine virtuelle Präsentation über den Kaffeeanbau in verschiedenen Teilen der Welt und zugleich erfuhren wir über „Fair Trade“. Das gesamte Programm in der Bank dauerte über zwei Stunden, fand auf Deutsch statt und wir haben uns keine Minute gelangweilt!

Abschließend möchten wir uns bei unseren Lehrerinnen für die Organisation dieses Bildungsausflugs bedanken. Wir haben unsere Kenntnisse sowohl im Finanz- als auch im Sprachbereich erweitert. Wir möchten darauf aufmerksam machen,  dass viele von uns seit 2 oder 3 Jahren Deutsch lernen, und obwohl die Aktivitäten in der Bank sprachlich sehr anspruchsvoll waren, konnten wir die meisten Informationen aus dem Kontext der Sätze verstehen.

Wir möchten den Schülern der nächsten Jahrgänge herzlichst empfehlen, fleißig Deutsch zu lernen, um an dieser Veranstaltung auch teilnehmen zu können.

Schüler der Klasse 3.B

Martin Maléř, Šimon Sewiola und Lucie Ondruchová

Přejít nahoru