Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

GDPR

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále “obecné nařízení” a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00843393, tel: +420 571 685 061, 733 610 450 (kancelář školy), e-mail: podatelna@gymroznov.cz, IDDS: vi3vtj4

Naše organizace jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Renáta Chýlková, Koryčanské Paseky 1725, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, e-mail: poverenec.oou@gymroznov.cz, tel. 571 685 063

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem poskytování vzdělávání a s ním souvisejících doplňujících služeb (např.: zajištění stravování, ubytování, poskytování poradenských služeb apod.).

Bližší informace k jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, dále na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů:

 • v kamerovém systému za účelem ochrany zdraví a majetku žáků a zaměstnanců,
 • pro zajištění jednoznačné identifikace žáků formou vydání školních průkazů.

Zpracování na základě souhlasu

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu našich žáků nebo jejich zákonných zástupců, který vždy vyjadřuje jejich svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti a způsobu jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností stanovených nám příslušnými právními předpisy (např. v případě úrazu Česká školní inspekce). Dále mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předávány v rámci vzdělávání organizátorům kulturních a sportovních akcí apod. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím přihlášky na konkrétní akci, která obsahuje identifikaci příjemce Vašich údajů.

Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 obecného nařízení, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti zpracovatele. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím zveřejněného záznamu o činnosti zpracování.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektu údajů a způsoby jejich uplatnění

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

 • písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
 • osobním předáním písemné žádosti na sekretariátu školy; z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Při používání nových metod a forem práce v době distanční výuky, kdy pracujeme s osobními údaji  žáků, dodržujeme tyto zásady podle obecného nařízení EU (GDPR):

 • shromažďovat pouze nezbytné osobní údaje
 • časové omezení po dobu platnosti mimořádných opatření
 • skartovat/vymazat již nepotřebné údaje po skončení distanční výuky
 • zachovávat mlčenlivost o dalších údajích
 • zachovávat důvěrnost obsahu veškeré elektronické komunikace a obsahu databází
 • dodržovat pedagogickou etiku i při elektronické komunikaci

Záznam o činnostech zpracování Vašich osobních údajů v době distančního vzdělávání naleznete ZDE.

Přejít nahoru