Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Souhrnné informace k volbám do školské rady

od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027 

 • Aktuální tříleté funkční období členů školské rady vyprší dnem 11. 7. 2024. 
 • K posunu ve funkčním období došlo v důsledku covidových opatření, kdy období zahájené 1. 1. 2018 neskončilo 31. 12. 2020, ale bylo opatřením MŠMT prodlouženo v návaznosti na vyhlášení a následné prodlužování nouzového stavu.  
 • Nové funkční období bude navazovat od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027. 
 • Volby do školských rad se řídí: 
  • § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a  
  • ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
  • Volebním řádem vydaným Radou Zlínského kraje, v souladu s výše uvedenými předpisy dne 5. 3. 2012. 
 •  V souladu s nimi vyhlašuje ředitel školy, že volby do Školské rady proběhnou v budově Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, a to v následujících časech:
  2 zástupců za pedagogické pracovníky školy
  30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 

  2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty   
  30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00 

 • Funkční období členů školské rady zvolených v řádných volbách je tříleté. Členství ve školské radě je čestné. Členem školské rady může být každá zletilá fyzická osoba, která je  plně způsobilá k právním úkonům a která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem. 
 • Pro účely voleb ředitel školy jmenuje volební komisi v následujícím složení:
  • RNDr. Veronika Kurková, Ph.D.
  • Mgr. Vladimír Stančík, Ph.D. 
 • Návrhy na členy školské rady podávejte prosím písemně členům volební komise nejpozději do 25. dubna 2024. Návrh obsahuje jméno a příjmení navrženého kandidáta, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podpisem vyjádřený souhlas kandidáta s nominací. 
 • Volební komise eviduje návrhy na kandidáty na členy školské rady. Oprávnění voliči mohou navrhnout kandidáty. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.  
 • Volební komise sestaví seznam kandidátů a zajistí hlasovací lístky pro volby členů do školské rady.  
 • Volební komise eviduje formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.  
 • Oprávnění voliči volí členy školské rady hlasováním. Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.  
 • Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.  
 • Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách a podle stanoveného počtu členů školské rady.  
 • Přehled termínů: 
  • Vyhlášení voleb, stanovení termínů a členů volební komise: 11. dubna 2024 
  • Termín uzávěrky podávání návrhů kandidátů: 25. dubna 2024 
  • Termíny konání voleb: 
   • 2 zástupců za pedagogické pracovníky školy:
    30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 
   • 2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty
    30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00
     
  • Vyhlášení výsledků voleb: nejpozději 2. května 2024 

Všechny oprávněné voliče srdečně zveme k volbám. 

V Rožnově pod Radhoštěm 11. dubna 2024 

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA 

ředitel školy 

Přílohy:

Přejít nahoru