Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Informace k úpravě modelu maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky. Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 (dále jen “opatření obecné povahy”, OOP) ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období došlo k následujícím změnám, které byly v modelu maturitní zkoušky již dříve upraveny, a doplněním o nové úpravy, které souvisí s vydaným opatřením obecné povahy. 

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku gymnázia, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021 a pokud si do 1. 12. 2020 podal přihlášku. 

Pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 platí stejná pravidla, jaká byla již dříve stanovena.  

Termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky se posouvají vzhledem k epidemické situaciKonkrétní zkušební schéma je následující:  

Datum konání zkoušky   Zkušební předmět   Zahájení přípravy v učebně   Zahájení zkoušky  Ukončení zkoušky)  Ukončení zkoušky v učebně 
24. 5. 2021  Matematika   8:00  8:15  10:30  10:35 
Anglický jazyk  13:30  13:45  15:45  15:50 
25. 5. 2021  Český jazyk a literatura   8:00  8:15  9:40  9:45 
 

26. 5. 2021 

Matematika rozšiřující   8:00  8:15  10:45  10:50 
Francouzský/Německý  

Ruský/ Španělský jazyk 

13:00  13:15  15:15  15:20 

V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut. 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají uzpůsobeny adekvátním způsobem. Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dne 7. června 2021. 

Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2021 na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky. 

 

Žákovský seznam literárních děl je nově možné překládat až do 30. dubna 2021.  

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. 

Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná.  Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě. Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení. 

Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. 

Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo/z cizího jazyka). Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021 

Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace. Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1-4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy. V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy. Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat) 

Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nové maturitní vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí. Tato skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude zaznamenána v maturitní dokumentaci. Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí. V případě, že žák písemně nesdělí řediteli školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku konat bude, nebude ji moci vykonat jakou součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu. 

 

Termín zahájení profilové části maturitní zkoušky, je upraven následujícím způsobem: 

  • 1. 6. 2021 – 4. 6. 2021 maturují třídy 8. A8 a 4. B
  • 7. 6 2021 – 11. 6. 2021 maturuje třída 4. A
Přejít nahoru