Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky nanečisto 2022

Vzhledem k aktuálním vládou schválených změnám je umožněna realizace akcí pořádaných pro veřejnost a tedy přijímacích zkoušek nanečisto prezenční formou. Přijímací zkoušky nanečisto se pří zachování hygienických opatření platných v době konání, uskuteční 11. 3. 2022.
Tyto zkoušky nanečisto škola organizuje pravidelně. Jejich hlavním cílem je maximálně věrně simulovat průběhu skutečných přijímacích zkoušek a připravit tak uchazeče nejen na samotný charakter testových úloh, ale i na reálné situace a problémy, kterým jsou uchazeči v průběhu ostrých testů vystaveni: stres, únava, rozvržení času apod.
V letošním roce využijeme zadání speciálně připravených našimi vyučujícími na základě testů z loňského roku.
K přijímacím zkouškám nanečisto se budou moci přihlásit uchazeči o studium na naší škole elektronicky na webových stránkách školy od 25. 2. 2022.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách:

 A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jednotně zadávány a vyhodnocovány společností Cermat.  Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech.

Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky.

Celkové pořadí žáků bude dáno součtem hodnocení ze tří částí:

a) Písemné testy z předmětů  maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 50 bodů
Matematika a její aplikace 50 bodů

(max. počet dosažených bodů za oba testy je tedy 100 bodů)

b) Hodnocení vysvědčení ze ZŠ počet bodů – 20 
Hodnotí se průměrný prospěch z vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.

Výsledný prospěch se vypočítá jako aritmetický průměr z průměrného prospěchu na daných dvou vysvědčeních (zaokrouhlení na setiny dle pravidel zaokrouhlování).
Body z tohoto aritmetického průměru jsou přiděleny následovně:

1,00 – 1,10 20 bodů
1,11 – 1,20 19 b.
1,21 – 1,30 18 b.
……..
2,91 – 3,00 1 b.
3,01 a více 0 b.

c) Umístění v soutěžích a olympiádách max. počet bodů – 15

Hodnotí se pouze umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel) kategorie “Předmětové soutěže”, které proběhly ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 do doby přijímacích zkoušek a které jsou do tohoto data doloženy.

 

Za umístění v daných soutěžích se body udělí takto:

okresní kola soutěží:
1. místo – 5 bodů, 2. místo – 4 body, 3. místo – 3 body, 4. místo – 2 body, 5. místo – 1 bod

krajská a vyšší kola soutěží:
1. místo – 10 bodů, 2. místo – 8 bodů, 3. místo – 6 bodů,
4. místo – 4 body, 5. místo – 2 body, 6. místo – 1 bod

Body za jednotlivá umístění se sčítají (maximální součet je omezen na 15 bodů).

 

Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle bodového zisku, který vznikne součtem bodů a), b), c). Uchazeč může získat maximálně 135 bodů.

V případě rovnosti bodového zisku bude pořadí určeno dle dalších kritérii v tomto pořadí:

 • bodový zisk ze zkoušky z českého jazyka
 • bodový zisk ze zkoušky z matematiky
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z českého jazyka a literatury za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:               56

 

B. Přijímání do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia
oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jednotně zadávány a vyhodnocovány společností Cermat.  Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech.

Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky.

 

Celkové pořadí žáků bude dáno součtem hodnocení ze dvou částí:

a) Písemné testy z předmětů  maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 50 bodů
Matematika a její aplikace 50 bodů

(maximální počet dosažených bodů za oba testy je 100 bodů)

b) Hodnocení vysvědčení ze ZŠ počet bodů – 20

Hodnotí se vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku a za 2. pololetí čtvrtého ročníku, a to tak, že se sečtou známky z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka v obou pololetích a podle součtu se přidělí body následovně:

součet známek počet bodů
6 20 bodů
7 18 b.
8 16 b.
9 14 b.
10 12 b.
…..
16 a více 0 b.

Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle bodového zisku, který vznikne součtem bodů a), b).Uchazeč může získat maximálně 120 bodů.
V případě rovnosti bodového zisku bude pořadí určeno dle dalších kritérii v tomto pořadí:

 • větší bodový zisk z testu z matematiky
 • větší bodový zisk z testu z českého jazyka
 • průměrný prospěch za první pololetí pátého ročníku ze všech předmětů
 • průměrný prospěch za první pololetí čtvrtého ročníku ze všech předmětů
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů v jednotném testu z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů v jednotném testu z českého jazyka za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl počtu bodů v jednotném testu z matematiky za úlohy ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandartních úloh z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z českého jazyka za úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:              30

C. Uchazeči, který získal předchozí vzdělání ve škole  mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve střední škole promíjí písemný test z českého jazyka na základě písemné žádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu ředitelce školy. Znalost českého jazyka, která je  nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání se ověří rozhovorem před komisí. V případech, kdy jednotnou zkoušku konají uchazeči, kterým se promíjí jednotné zkouška z českého jazyka a literatury podle §20 školského zákona, vytvoří ředitelka školy ve spolupráci  s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou žádostí zákonného zástupce společně s přihláškou ke studiu ředitelce školy.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně, nejpozději do 3 dnů, omluvil ředitelce školy,  koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Rožnov pod Radhoštěm, 20. 1. 2022
RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

 

Další informace k přiímacím zkouškám ve školním roce 2021-2022:

Přijímací řízení 2022 – základní informace

Přehled nabízených oborů a předpokládaný počet přijímaných žáků do prvních ročníků pro školní rok 2022/23:

Gymnázium – délka studia 4 roky ( 79-41-K /41) – 56 žáků

Gymnázium – délka studia 8 let ( 79-41- K/81) – 30 žáků

V přijímacím řízení všichni uchazeči vykonají jednotnou zkoušku, která proběhne formou písemných testů z Českého jazyka a literatury, Matematiky a její aplikace.

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se započítá lepší výsledek dílčí zkoušky.

 

Jednotné testy proběhnou:

studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhrad. termín 2. náhrad. termín
osmiletý 19. 4. 2022 20. 4. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022
čtyřletý 12. 4. 2022 13. 4. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022

 

Bližší informace k podobě a podmínkám přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů najdete na stránkách www.cermat.cz

Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2022.

Přejít nahoru