Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Pravidla výuky od 5. 10. 2020

V souladu s vydáním nařízení č. 9/2020 KHS Zlínského kraje bude výuka na naší škole od 5. 10. 2020 probíhat podle těchto pravidel.

Výuka nižšího gymnázia bude probíhat prezenčně dle upraveného rozvrhu. Pro jednotlivé třídy jsou vyhrazeny stálé učebny. 1. A8 – V4, 2. A8 – V6, 3. A8 – V3, 4. A8 – V5. K přesunům dochází pouze na dělené jazyky, výuku v laboratořích a IVT. Obědy budou poskytovány běžným způsobem.

 

Výuka vyššího gymnázia bude probíhat distančně kombinací synchronní a asynchronní výuky.

Synchronní on-line výuka (on-line přenos) probíhá mezi 1 a 5 vyučovací hodinou v prostředí MS Teams. Hodiny se zapisují do třídních knih i se zápisem absence. Za absenci se považuje nepřipojení se k on-line přenosu.

Ostatní vyučovací hodiny daného předmětu probíhají asynchronní on-line výukou (zadávání a zpětné zasílání zpracovaných pracovních listů, zpracování cvičení a odeslání výsledků apod.) v prostředí MS Teams. Tyto vyučovací hodiny zapíše vyučující do třídní knihy i s vyznačením absence do hodin v denním rozvrhu zobrazených po 6 vyučovací hodině. Doba fyzické realizace asynchronní výuky, se nemusí časově překrývat se zápisem do třídní knihy. Za absenci se považuje neodevzdání zadaného úkolu v termínu zadaném v prostředí MS Teams. Vyučující může na základě individuální domluvy nahradit realizaci asynchronní on-line výuky výukou synchronní.

 

Základní platformou pro komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky i zákonnými zástupci je IS Bakaláři.

Absence je omlouvána na základě pravidel daných školním řádem pomocí IS Bakaláři.

Pokud budou mít žáci technické problémy, obraťte se na pana učitele Mlnaříka. Jsme připraveni pomoci.

Všem žákům distanční výuky od 5. 10. 2020 byly odhlášeny obědy.

 

Rožnov pod Radhoštěm  2. 10. 2020                                       RNDr. Alena Gallová

Přejít nahoru