Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Rozhodnutí ředitele školy o nabídce povinných a nepovinných zkoušek pro maturitní zkoušku ve školním roce 2023/2024

Maturitní zkouška se uskuteční v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024 proběhnou podle následujícího modelu.

SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:

Český jazyk

Cizí jazyk nebo matematika

3 – 4 povinné zkoušky
až 2 nepovinné zkoušky až 2 nepovinné zkoušky

Společná část

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika

Povinné zkoušky koná žák z českého jazyka a literatury a cizího jazyka nebo matematiky. Tyto zkoušky jsou realizovány formou didaktického testu.

Žák se může ve společné části přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z nabídky cizí jazyk, matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část

Profilová část vychází ze školního vzdělávacího programu.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá se zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak také ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek, které si žák vybere ze stanovené nabídky předmětů.

Zkouška z českého jazyka a literatury

Probíhá formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Rozsah písemné práce je minimálně 250 slov, celková doba trvání 120 minut zahrnuje i výběr tématu, žák vybírá jedno ze 4 témat. Povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu.

Délka přípravy na ústní část je 20 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

Hodnocení písemné práce činí 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkoušky z českého jazyka a literatury.

Zkouška z cizího jazyka

Probíhá formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Rozsah písemné práce je 200 až 250 slov, celková doba trvání 90 minut zahrnuje i výběr tématu, žák vybírá jedno ze dvou témat. Povolenou pomůckou je překladový slovník bez gramatické a slohové části.

Hodnocení písemné práce činí 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkoušky z cizího jazyka.

Délka přípravy na ústní část je 20 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

Pokud žák v profilové části maturitní zkoušky koná alespoň 4 povinné zkoušky, lze jednu zkoušku profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem.

Pro zkoušku z anglického jazyka je požadovanou úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň B2, pro zkoušku z německého, španělského, ruského jazyka je požadovanou úrovní dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úroveň B1.

Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky.

Ostatní profilové zkoušky

Zkouška probíhá formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Délka přípravy na ústní zkoušku je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.

Zkoušky budou hodnoceny klasifikační stupnicí 1 až 5.

U profilových zkoušek si žák volí jedno z 20 – 30 témat, každé může být v daný den a v dané komisi losováno jen jednou.

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek profilové části:

 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Geografie a geologie
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • ITZ
 • Estetická výchova

Cizí jazyk si žák volí z nabídky: anglický, francouzský, německý, španělský a ruský.

Pokud si ve společné části zkoušky zvolil žák cizí jazyk, může si v profilové části zvolit pouze jiný cizí jazyk než ve společné části.

Rožnov pod Radhoštěm, 20. září 2023

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA

ředitel školy

Přejít nahoru