Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – 2. kolo

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách:

 A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole
oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky z 1. kola přijímacího řízení.

Celkové pořadí žáků bude dáno součtem hodnocení ze tří částí:

a) Písemné testy z předmětů  maximální počet bodů
Český jazyk a literatura 50 bodů
Matematika a její aplikace 50 bodů

(max. počet dosažených bodů za oba testy je tedy 100 bodů)

b) Hodnocení vysvědčení ze ZŠ počet bodů – 20 
Hodnotí se průměrný prospěch z vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.

Výsledný prospěch se vypočítá jako aritmetický průměr z průměrného prospěchu na daných dvou vysvědčeních (zaokrouhlení na setiny dle pravidel zaokrouhlování).
Body z tohoto aritmetického průměru jsou přiděleny následovně:

1,00 – 1,10 20 bodů
1,11 – 1,20 19 b.
1,21 – 1,30 18 b.
……..
2,91 – 3,00 1 b.
3,01 a více 0 b.

c) Umístění v soutěžích a olympiádách max. počet bodů – 15

Hodnotí se pouze umístění v okresních a vyšších kolech soutěží typu A (MŠMT jako jediný vyhlašovatel) kategorie “Předmětové soutěže”, které proběhly ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 do doby přijímacích zkoušek a které jsou do tohoto data doloženy.

 

Za umístění v daných soutěžích se body udělí takto:

okresní kola soutěží:
1. místo – 5 bodů, 2. místo – 4 body, 3. místo – 3 body, 4. místo – 2 body, 5. místo – 1 bod

krajská a vyšší kola soutěží:
1. místo – 10 bodů, 2. místo – 8 bodů, 3. místo – 6 bodů,
4. místo – 4 body, 5. místo – 2 body, 6. místo – 1 bod

Body za jednotlivá umístění se sčítají (maximální součet je omezen na 15 bodů).

 

Žáci budou přijati v sestupném pořadí dle bodového zisku, který vznikne součtem bodů a), b), c). Uchazeč může získat maximálně 135 bodů.

V případě rovnosti bodového zisku bude pořadí určeno dle dalších kritérii v tomto pořadí:

  • bodový zisk ze zkoušky z českého jazyka
  • bodový zisk ze zkoušky z matematiky
  • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
  • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z českého jazyka a literatury za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v přijímacím řízení pro školní rok 2022/23 je nevýše 56 uchazečů, ve 2. kole bude přijímáno 6 uchazečů.

 

Rožnov pod Radhoštěm, 13. 5. 2022
RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

Přejít nahoru