Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Archiv – přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021

Všem přijatým uchazečům srdečně gratuluji!

Rozhodnutí o přijetí je uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným identifikačním číslem na stránkách školy www.gymroznov.cz a na hlavních dveřích při vstupu do budovy školy dne 19. května 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a tudíž nebudou zasílána poštou. Své rozhodnutí nastoupit na zvolený obor potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dní od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek lze poslat poštou na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně ve čtvrtek 20. května 2021 od 12 hod do 16,00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitelky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, adresa: Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Vzhledem k systému přijímacího řízení nelze určit, kolik z přijatých uchazečů potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl stát se žákem naší školy. Doporučuji Vám, abyste v případě, že máte skutečný zájem studovat na Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm, podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí!

RNDr Alena Gallová, ředitelka školy

Rožnov pod Radhoštěm  19. května 2021

Dodatek MŠMT k přijímacím zkouškám

Milí uchazeči, vážení rodiče.

Na základě opatření obecné povahy Ć.j.: MSMT -4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021 bych vás ráda informovala o následujících skutečnostech:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na stejné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

RNDr. Alena Gallová

Posunutí termínů přijímacích zkoušek

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy přijímacích zkoušek v tomto školním roce, které spočívají v posunu časového harmonogramu přijímacích zkoušek následujícím způsobem:

Studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhrad. termín 2. náhrad. termín
osmiletý 5. 5. 2021 6. 5. 2021 2. 6. 2021 3. 6. 2021
čtyřletý 3. 5. 2021 4. 5. 2021

Podrobný časový rozvrh

Přijímací zkoušky nanečisto on-line – výsledky a komentovaná řešení

Milí žáci 5. a 9. tříd a vážení rodiče.

Pevně věříme, že se vám vaše simulace zdařila a již netrpělivě čekáte na klíče s řešením testových úloh. Zde jsou i s instruktážními videi, v nichž se můžete seznámit s vysvětlením postupu řešení jednotlivých úloh. …

Přijímací zkoušky nanečisto on-line  

Milí žáci 5. a 9. tříd a Vážení rodiče.

Jak jsme již dříve avizovali, rozhodli jsme se v letošním roce přistoupit k open on-line variantě přijímacích zkoušek nanečisto.

Pro tyto účely, sestavili naši vyučující speciální testy i se záznamovými archy, na základě testů společností Cermat užitých v předchozích letech.

Nyní máte tedy možnost provést si ve svém domácím prostředí co nejvěrnější simulaci průběhu přijímací zkoušky. Než se pustíte do práce, přečtěte si několik organizačních pokynů.

  • Chcete-li věrně simulovat celý průběh přijímací zkoušky, vyhraďte si časový prostor přibližně 4. hodin a přidržte se následujícího časového schématu. Časy na administraci budou ve vašich simulovaných podmínkách přirozeně o něco kratší.
Přijímací zkoušky nanečisto online – harmonogram
Matematika Přestávka  Český jazyk a literatura
Úvodní administrace Test Závěrečná administrace Úvodní administrace Test Závěrečná administrace
 15 min.  85 min.  10 min.  30. min.  15 min.  70 min.  10 min.

 

Máte-li vše připraveno, můžete zahájit příslušnou zkoušku spuštěním videonahrávky. Začínáte matematikou. Videonahrávka simuluje průběh administrace a testu v reálném čase. Nechte ji tedy spuštěnou po celou dobu konání zkoušky. V souladu s pokyny budete upozorněni 10 min. a posléze 5 min. před vypršením časového limitu.

 

    1. 2. 2021 bude zveřejněn klíč k úlohám spolu s odkazy na videa s vysvětlením postupu řešení jednotlivých úloh.
      26. 2. 2021 bude případným zájemcům, na základě žádosti o zaslání přístupových údajů, umožněna on-line konzultace pro zodpovězení dotazů a vysvětlení nejasností k jednotlivým úlohám v prostředí MS Teams.

 

Informace k organizaci přijímacích zkoušek nanečisto on-line

Milí žáci 5. a 9. tříd a Vážení rodiče.

Ani v letošním roce bychom Vás neradi připravili o možnost, vyzkoušet si nanečisto průběh přijímacích zkoušek. V letošním roce jsme se rozhodli přistoupit k open on-line variantě. Jak věrná bude výsledná simulace přijímací zkoušky, bude záležet především na Vás.

Pro účely našeho “testování nanečisto”, sestaví naši vyučující speciální testy i se záznamovými archy, na základě testů společností Cermat užitých v předchozích letech.

Tyto testy, spolu se záznamovými archy a pokyny pro alespoň přibližnou představu pravděpodobného reálného průběhu zkoušky, či možnost její domácí simulace budou zveřejněny na stránkách školy 1. 2. 2021.

Domácí simulaci testu budete mít možnost provést během následujících dvou týdnů. 15. 2. 2021 bude zveřejněn klíč k úlohám spolu s odkazy na videa s vysvětlením postupu řešení jednotlivých úloh.

26. 2. 2021 bude případným zájemcům, na základě žádosti o zaslání přístupových údajů, umožněna on-line konzultace pro zodpovězení dotazů a vysvětlení nejasností k jednotlivým úlohám v prostředí MS Teams.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy, jehož činnost vykonává Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, stanovuje v souladu s §60 odst. 1 až 5, §60a – 60g a §61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016Sb.) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, tato kritéria přijímacího řízení:

A. Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jednotně zadávány a vyhodnocovány společností Cermat. Jednotná přijímací zkouška se nebude konat, pokud počet přihlášek bude nižší, než ředitelem vyhlášený počet přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020 – 2021

Na základě zveřejněných výsledků potvrdí přijatí žáci svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek je možné odevzdat nejpozději do 23. 6. 2020 – čtyřleté studium a do 24. 6. 2020 – osmileté studium.

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. Nepřijatí uchazeči mohou místo toho podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout dne 16. 6. 2020 – čtyřleté studium a 17. 6. 2020 – osmileté studium od 10 hod do 16 hod v kanceláři školy a současně podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně rozeslána doporučeně poštou. Žádost o vydání nového rozhodnutí pak musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů – čtyřleté studium

Pořadí uchazečů – čtyřleté studium

Seznam přijatých uchazečů – osmileté studium

Pořadí uchazečů – osmileté studium

 

Přejít nahoru