Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

jknesl

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vyhlášuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Přihlášky je možné podávat do 24. května 2024 a to elektronicky a hybridně zde: , či papírovou formou.

Potřebné formuláře ke stažení a vyplnění najdete na stránce “Tiskopisy a žádosti“.

Termín zveřejnění výsledků: 21. června 2024

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v obou kolech řízení je 30, z toho ve 2. kole 2 uchazeči.

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení zůstávají ve stanovení výsledného pořadí uchazečů stejná jako v 1. kole.

Kritéria přijetí 2024-25 – osmileté studium – 2. kolo

Přehled všech důležitých informací MŠMT naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Informace zaměřené na jednotlivé aktéry naleznete zde: www.prihlaskynastredni.cz,

 

Rožnov pod Radhoštěm, 20. 5. 2024

 

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA

ředitel školy

Volný den

Vyhlašuji “volný den” pro žáky a žákyně Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm z organizačních důvodů (konání jednotné zkoušky přijímacího řízení) dne:

 • 12. dubna 2024 pro žáky tříd: 1. A, 1. B, 5. A8, 2. A, 2. B, 6. A8, 3. A, 3. B, 7. A8
 • 15. dubna 2024 pro žáky tříd: 1. A, 1. B, 5. A8, 2. A, 2. B, 6. A8, 3. A, 3. B, 7. A8
 • 16. dubna 2024 pro žáky tříd: 1. A, 1. B, 5. A8
 • 17. dubna 2024 pro žáky tříd: 2. A, 2. B, 6. A8

ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA
ředitel školy

Informace k přijímacímu řízení 2024 – 2025

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci.

Přehled všech důležitých informací MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025 naleznete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Zejména bychom Vás rádi upozornili na spuštění webových stránek www.prihlaskynastredni.cz, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.
Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

 • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky   prostřednictvím výpisu z informačního systému,
 • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou  a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
 • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění výsledků

Potřebné formuláře ke stažení a vyplnění najdete na stránce “Tiskopisy a žádosti“.

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

školní rok 2023-24

Třídy: 8. A8, 4. A, 4. B

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, podle ŠVP Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm a na základě podkladů předmětových komisí stanovuji:

 • Zkouška z českého jazyka a cizích jazyků obsahuje písemnou práci a ústní zkoušku před zkušební komisí. Ostatní zkoušky profilové části maturitní zkoušky proběhnou formou ústní zkoušky před zkušební komisí.
 • Hodnocení každé zkoušky navrhuje zkoušející a schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební maturitní komise.
 • Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice:
  • 1 – výborný,
  • 2 – chvalitebný,
  • 3 – dobrý,
  • 4 – dostatečný,
  • 5 – nedostatečný,
 • Kritéria pro hodnocení jednotlivých stupňů vychází z pravidel hodnocení výsledků vzdělávání, která jsou součástí školního řádu.
 • Kritéria hodnocení jednotlivých zkoušek profilové části maturitní zkoušky schvalují jednotliví členové maturitních komisí.
 • Žáci s PUP mají podmínky stanovené podle doporučení PPP.

Podmínky profilové zkoušky z českého jazyka a literatury:

Zkouška z českého jazyka a literatury obsahuje písemnou práci a ústní zkoušku před zkušební komisí.

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je závazný Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury (dále jen seznam literárních děl). Kritéria pro tvorbu a odevzdání žákovského seznamu literárních děl jsou součástí školního seznamu literárních děl.

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Výslednou závěrečnou známku pak tvoří poměr hodnocení 40% (písemná zkouška) : 60% (ústní zkouška).

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky – český jazyk

 1. Písemná práce (40%)

Rozsah a průběh zkoušky

 • Žák tvoří jeden souvislý text odpovídající slohové práci.
 • Minimální rozsah je 250 slov včetně.
 • Celková doba trvání zkoušky je 120 minut a zahrnuje i výběr tématu.
 • Povolenou pomůckou při konání písemné práce jsou Pravidla českého pravopisu.
 • Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a popřípadě výchozí text k zadání.
 • Žáci s PUP mají své podmínky stanovené dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Témata a útvary

 • Předmětová komise českého jazyka vytvoří společně 8 zadání témat písemných prací; z těchto témat ředitel školy vybere 4 témata obálkovou formou.
 • Útvary volí předmětová komise dle ŠVP na základě konsenzu v předmětové komisi.

Bodování

 • Celkový počet bodů v písemné části je 30 bodů rozdělených dle vnitřních kritérií do tří základních oblastí (respektive šesti dílčích kritérií):
  1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií
   1. téma, obsah
   2. komunikační situace, slohový útvar
  2. Funkční užití jazykových prostředků
   1. pravopis, tvarosloví a slovotvorba
   2. lexikum
  3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu
   1. větná syntax, textová koheze
   2. nadvětná syntax, koherence textu
 • Každé z těchto dílčích kritérií je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
  Minimální bodová hranice pro stanovení úspěšnosti v písemné práci je 13 bodů.
  Pokud žák dosáhne nižší bodové hranice než 13 bodů, v této části zkoušky neprospěl a bude ji opakovat v dalším zkušebním období.
 • Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a není tedy předmětem hodnocení.
 1. Ústní zkouška (60%)

Seznam literárních děl

 • Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanovuje ředitel školy rozhodnutím v souladu s ŠVP Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury (dále jen seznam literárních děl). Kritéria pro tvorbu žákovského seznamu literárních děl jsou součástí tohoto školního seznamu literárních děl na webu školy.
 • Žák tento seznam odevzdá do 31. března 2024 (jarní zkušební období)/ 30. června 2024 (podzimní zkušební období).
 • Maturitní seznam literárních děl a kritéria pro jeho tvorbu, stejně jako kritéria hodnocení, jsou platná i pro opravnou a náhradní zkoušku. Neodevzdá-li žák v termínu stanoveném výše svůj seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky z pracovních listů celého školního seznamu literárních děl.

Průběh zkoušky

 • 20 minut příprava + 15 minut ústní zkouška
 • Žák si losuje jedno literární dílo ze svého maturitního seznamu literárních děl.
 • K přípravě a samotné zkoušce žák obdrží osnovu – Obecná struktura analýzy uměleckého a neuměleckého textu a Pracovní list, jehož součástí je umělecký text – výňatek z daného literárního díla, a neumělecký text – sloužící k ověření znalostí a dovedností žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Bodování

 • Celkový počet bodů v ústní části je 28 bodů.
 • Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena podle čtyř základních oblastí (respektive sedmi dílčích kritérií):
  1. Literárněhistorický kontext literárního díla
  2. Analýza uměleckého textu:
   1. část: literární druh a žánr, zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba
   2. část: vypravěč / lyrický subjekt, postavy, autorský styl, typy promluv, veršová výstavba
   3. část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce ve výňatku
  3. Analýza neuměleckého textu:
   1. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace
   2. část: funkčně-stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky
  4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury
 • Minimální bodová hranice pro stanovení úspěšnosti v ústní části je 13 bodů.
  Pokud žák dosáhne nižší bodové hranice než 13 bodů, v této části zkoušky neprospěl a bude ji opakovat v dalším zkušebním období.

Celkové hodnocení a výsledná známka

 • Maximální počet bodů v písemné části je 30 bodů.
 • Minimální hranice úspěšnosti v písemné části je 13 bodů.
 • Maximální počet bodů v ústní části je 28 bodů.
 • Minimální hranice úspěšnosti v ústní části je 13 bodů.
 • Pokud žák není úspěšný v kterékoliv části zkoušky, pak tuto část zkoušky opakuje v dalším zkušebním období. Hodnocení z druhé části zkoušky, v níž prospěl, se mu započítávají v dalším období.
 • Výsledné hodnocení zohledňuje váhu obou částí maturitní zkoušky (písemná práce – 40%, ústní zkouška -60%).

Hodnocení jednotlivých částí na základě získaných bodů

Hodnocení Získané body
Písemná práce 1 – Výborný 30 – 27
2 – Chvalitebný 26 – 22
3 – Dobrý 21 – 18
4 – Dostatečný 17 – 13
Ústní zkouška 1 – Výborný 28 – 25
2 – Chvalitebný 24 – 21
3 – Dobrý 20 – 17
4 – Dostatečný 16 – 13

 Pomocná tabulka pro stanovení výsledného hodnocení na základě hodnocení jednotlivých částí

  1 2 3 4
1 1 1 2 2
2 2 2 2 3
3 2 3 3 3
4 3 3 4 4
Řádek – hodnocení z ústní zkoušky

Sloupec – hodnocení z písemné práce

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky – cizí jazyk

Zkouška z cizího jazyka obsahuje písemnou práci a ústní zkoušku před zkušební komisí.

 1. Písemná práce

Rozsah práce a průběh zkoušky

 • Žák tvoří jeden souvislý text odpovídající slohové práci.
 • Rozsah práce je 200 – 250 slov.
 • Délka zkoušky je 90 minut včetně času pro volbu zadání.
 • Při konání písemné práce má žák možnost použít tištěný překladový slovník bez příloh pro tvoření jednotlivých slohových útvarů.
 • Zadání práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání.
 • Žáci s PUP mají upravené podmínky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Témata a útvary

 • Předmětová komise vytvoří 4 zadání témat písemné práce, z nichž ředitel školy vybere 2 témata pro žákovskou volbu.
 • Slohové útvary jsou voleny dle ŠVP dle dohody v rámci předmětové komise.

Bodování a hodnocení

 • Celkový počet bodů v písemné části je 24 bodů rozdělených dle vnitřních kritérií do čtyř oblastí:
 • zpracování zadání a obsahová stránka textu,
 • organizace a koheze textu,
 • slovní zásoba a pravopis,
 • mluvnické prostředky.
 • Minimální bodová hranice pro stanovení úspěšnosti v písemné práci je 11 bodů. Pokud žák dosáhne nižší bodové hranice než 11, bude tuto část zkoušky opakovat v dalším zkušebním období.
 1. Ústní zkouška

Průběh zkoušky

 • 20 minut příprava + 15 minut ústní zkouška
 • Žáci s PUP mají upravené podmínky dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Témata

 • Žáci si volí jednu monotematickou otázku z 25 témat.
 • Ke každému tématu k přípravě i samotné zkoušce žák obdrží pracovní list, zahrnující strukturu tématu pro přípravu na řízený rozhovor se zkoušejícím, popřípadě doplňkový materiál (obrázky, mapy, doplňkové texty s ohledem na obsah daného tématu).

Bodování a hodnocení

 • Celkový počet bodů v ústní části je 40 bodů.
 • Zkoušející a přísedící hodnotí ústní zkoušku v těchto čtyřech kritériích:
 • dodržení zadání, obsah, souvislost a samostatnost projevu,
 • lexikální kompetence,
 • gramatické kompetence a textová návaznost,
 • fonologická kompetence.
 • Minimální bodová hranice pro stanovení úspěšnosti u ústní zkoušky je 18 bodů. Pokud žák dosáhne nižší bodové hranice než 18 bodů, bude tuto část zkoušky opakovat v dalším zkušebním období.

Celkové hodnocení a výsledná známka

 • Maximální počet bodů v písemné části je 24 bodů.
 • Minimální hranice úspěšnosti v písemné části je 11 bodů.
 • Maximální počet bodů v ústní části je 40 bodů.
 • Minimální hranice úspěšnosti v ústní části je 18 bodů.
 • Pokud žák není úspěšný v kterékoliv části zkoušky, tuto část zkoušky opakuje v dalším zkušebním období. Hodnocení z této části zkoušky, v níž prospěl, se mu započítají v dalším zkušebním období.
 • Výsledné hodnocení zohledňuje váhu obou částí maturitní zkoušky (písemná práce – 40%, ústní zkouška -60%).

Hodnocení jednotlivých částí na základě získaných bodů

Hodnocení Získané body
Písemná práce 1 – Výborný 24 – 22
2 – Chvalitebný 21 – 19
3 – Dobrý 18 – 15
4 – Dostatečný 14 – 11
Ústní zkouška 1 – Výborný 40 – 36
2 – Chvalitebný 35 – 31
3 – Dobrý 30 – 25
4 – Dostatečný 24 – 18

 Pomocná tabulka pro stanovení výsledného hodnocení na základě hodnocení jednotlivých částí

  1 2 3 4
1 1 1 2 2
2 2 2 2 3
3 2 3 3 3
4 3 3 4 4
Řádek – hodnocení z ústní zkoušky

Sloupec – hodnocení z písemné práce

 Kritéria hodnocení ostatních profilových zkoušek

 • Příprava na ústní zkoušky trvá 15 minut, ústní zkouška formou řízeného rozhovoru trvá 15 minut.
 • Žáci s PUP mají své podmínky stanovené dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny

Stupeň 1 – výborný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální i praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 – chvalitebný

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 – dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se uplatňují chyby.

V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 – dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se projevují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 – nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

 

V Rožnově pod Radhoštěm 21. prosince 2023

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA
ředitel školy

 

Termíny písemných prací

 • Písemná práce z českého jazyka 15. dubna 2024
 • Písemná práce z anglického jazyka 12. dubna 2024
 • Písemná práce z německého, španělského a ruského jazyka 16. dubna 2024

Termíny ústních zkoušek

 • 20. 5. 2024 – 24. 5. 2024 – 8. A8, 4. B
 • 27 5. 2024 – 30. 5. 2024 – 4. A

Informace k možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro MZ 2023/2024 tyto podmínky nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem).
Nahrazení povinné profilové zkoušky se týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší.
Podle rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP G) směřuje vzdělávání k dosažení úrovně B2 v prvním cizím jazyce (tj. na našem gymnáziu jazyk anglický), a ve druhém cizím jazyce k úrovni B1. Nahradit zkoušku lze tedy certifikáty této úrovně či vyšší.
Pro jarní zkušební období 2024 podává žák řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky
nejpozději do 31. března 2024. Součástí žádosti bude také příslušný certifikát (nebo jeho úředně ověřená kopie).

Informace MŠMT a CERMAT k profilovým zkouškám včetně seznamu všech uznávaných zkoušek najdete v odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-5

Vzor žádosti o nahrazení zkoušky najdete na našem webu pod odkazem: https://gymroznov.cz/wp-content/uploads/2023/12/zadost-o-nahrazeni-zkousky-z-cij.docx

 

21. 12. 2023

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA

ředitel školy

 

Stanovisko školy k výstražné stávce

Vážení rodiče, milí studenti,

Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství plánuje v pondělí 27. listopadu 2023 vyhlásit výstražnou jednodenní stávku.

Cílem této stávky je:

 • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.
 • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

Tyto cíle shledáváme jako relevantní a obavy pedagogických i nepedagogických pracovníků týkajících se nedostatečného financování vzdělávání za odůvodněné. S plánovanými úspornými opatřeními v oblasti školství nesouhlasíme.

Přesto jsme se rozhodli, že se naše škola do plánované stávky nezapojí a v pondělí 27. listopadu 2023 proběhne výuka dle rozvrhu.

Důvodem je pocit závazku vůči Vám a Vašim rodinám.

Právo vyjádřit svůj nesouhlas formou stávky je dáno Listinou základních práv a svobod, nikomu v něm nesmí být bráněno ani k němu nikdo nesmí být nucen. V případě, že se tedy některý z našich zaměstnanců rozhodne ke stávce připojit, toto jeho rozhodnutí plně respektujeme.

Věříme, že si spolu s námi uvědomujete závažnost situace a oprávněnost důvodů vedoucí mnohé ze škol k připojení se ke stávce a současně oceníte náš odpovědný přístup.

Vedení školy

Informace rodičům, třídní schůzky

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se koná ve čtvrtek 23. listopadu 2023 v době od 15:30 hodin do 16:00 hodin v  budově gymnázia. Následovat budou do 17:00 hodin konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími.

Přejít nahoru