Omlouváme se, ale stránka Gymnázia bez JavaScriptu nefunguje správně. Prosím zapněte si JavaScript k načtení webu.

Úřední deska

Souhrnné informace k volbám do školské rady

od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027 

 • Aktuální tříleté funkční období členů školské rady vyprší dnem 11. 7. 2024. 
 • K posunu ve funkčním období došlo v důsledku covidových opatření, kdy období zahájené 1. 1. 2018 neskončilo 31. 12. 2020, ale bylo opatřením MŠMT prodlouženo v návaznosti na vyhlášení a následné prodlužování nouzového stavu.  
 • Nové funkční období bude navazovat od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027. 
 • Volby do školských rad se řídí: 
  • § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a  
  • ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
  • Volebním řádem vydaným Radou Zlínského kraje, v souladu s výše uvedenými předpisy dne 5. 3. 2012. 
 •  V souladu s nimi vyhlašuje ředitel školy, že volby do Školské rady proběhnou v budově Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, a to v následujících časech:
  2 zástupců za pedagogické pracovníky školy
  30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 

  2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty   
  30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00 

 • Funkční období členů školské rady zvolených v řádných volbách je tříleté. Členství ve školské radě je čestné. Členem školské rady může být každá zletilá fyzická osoba, která je  plně způsobilá k právním úkonům a která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem. 
 • Pro účely voleb ředitel školy jmenuje volební komisi v následujícím složení:
  • RNDr. Veronika Kurková, Ph.D.
  • Mgr. Vladimír Stančík, Ph.D. 
 • Návrhy na členy školské rady podávejte prosím písemně členům volební komise nejpozději do 25. dubna 2024. Návrh obsahuje jméno a příjmení navrženého kandidáta, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podpisem vyjádřený souhlas kandidáta s nominací. 
 • Volební komise eviduje návrhy na kandidáty na členy školské rady. Oprávnění voliči mohou navrhnout kandidáty. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.  
 • Volební komise sestaví seznam kandidátů a zajistí hlasovací lístky pro volby členů do školské rady.  
 • Volební komise eviduje formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.  
 • Oprávnění voliči volí členy školské rady hlasováním. Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu vyzváni.  
 • Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.  
 • Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách a podle stanoveného počtu členů školské rady.  
 • Přehled termínů: 
  • Vyhlášení voleb, stanovení termínů a členů volební komise: 11. dubna 2024 
  • Termín uzávěrky podávání návrhů kandidátů: 25. dubna 2024 
  • Termíny konání voleb: 
   • 2 zástupců za pedagogické pracovníky školy:
    30. dubna 2024 od 9:40 do 9:55 a od 15:00 do 15:20 
   • 2 zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty
    30. dubna 2024 od 15:30 do 17:00
     
  • Vyhlášení výsledků voleb: nejpozději 2. května 2024 

Všechny oprávněné voliče srdečně zveme k volbám. 

V Rožnově pod Radhoštěm 11. dubna 2024 

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA 

ředitel školy 

Přílohy:

Třídní schůzky a konzultace

Ředitelství Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm zve rodiče (zákonné zástupce) na schůzku s třídním učitelem, která se koná ve čtvrtek 18. dubna 2024 v době od 15:30 hodin do 16:00 hodin v budově gymnázia. Následovat budou do 17:30 hodin konzultace o prospěchu a chování s jednotlivými vyučujícími.

Mimořádný volný den – technické důvody

2. 2. 2023 uděluji volný den pro žákyně a žáky Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm (z technických důvodů), ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
RNDr. Alena Gallová, ředitelka školy

Upozorňujeme, že vzhledem k příčině – kompletní odstávce elektrické energie – bude škola uzavřena včetně správního úseku.

Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s ustanovením §167 školského zákona a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje proběhly dne 18.6.2021 volby do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm s těmito výsledky:

1) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byly zvoleny
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé

Gabriela Repáková a Jana Tydlačková

2) Do Školské rady Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm byli zvoleni
za pedagogické pracovníky

Mgr. Kateřina Halaštová a Mgr. Tomáš Tkadlec

 

Mgr. Petr Solanský, předseda volební komise

Vyhlášení voleb do Školské rady

Vyhlášení voleb z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm

V souladu s Volebním řádem Školské rady při základní, střední a vyšší odborné škole, jejíž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Zlínským kraje, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5.3. 2012 hlava II, odstavec 2, vyhlašuji volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků do Školské rady při Gymnáziu Rožnov pod Radhoštěm na volební období od 12. července 2021.

 • termín voleb: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 18. června 2021 od 14,30 hod do 15,30 hod. Zletilí žáci mohou využít téhož dne i hlavní přestávky 9,40 – 9,55
 • místo konání : vestibul gymnázia
 • návrh kandidátů bude zaslán elektronicky dne 10. června 2021
 • Školská rada má 6 členů, 2 zástupce za zřizovatele, 2 zástupce za pedagogické pracovníky a 2 zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců žáků
 • Voliči mají dle volebního řádu povinnost prokázat svou totožnost členům volební komise, jsou-li o to požádáni

V Rožnově pod Radhoštěm 8. června 2021

RNDr. Alena Gallová
ředitelka školy

Omezení provozu školy a přechod na distanční výuku od 14. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022, Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení bude od 14. 10. 2020 výuka vyššího i nižšího gymnázia probíhat distančně, kombinací synchronní a asynchronní výuky. Od tohoto dne platí nový rozvrh distanční výuky.

Synchronní on-line výuka (on-line přenos) probíhá mezi 1. a 5. vyučovací hodinou v prostředí MS Teams. Hodiny se zapisují do třídních knih i se zápisem absence. Za absenci se považuje nepřipojení se k on-line přenosu.

Ostatní vyučovací hodiny daného předmětu probíhají asynchronní on-line výukou (zadávání a zpětné zasílání zpracovaných pracovních listů, zpracování cvičení a odeslání výsledků apod.) v prostředí MS Teams. Tyto vyučovací hodiny zapíše vyučující do třídní knihy i s vyznačením absence do hodin v denním rozvrhu zobrazených po 6. vyučovací hodině. Doba fyzické realizace asynchronní výuky, se nemusí časově překrývat se zápisem do třídní knihy. Za absenci se považuje neodevzdání zadaného úkolu v termínu zadaném v prostředí MS Teams. Vyučující může na základě individuální domluvy nahradit realizaci asynchronní on-line výuky výukou synchronní.

Základní platformou pro komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky i zákonnými zástupci je IS Bakaláři.

Absence je omlouvána na základě pravidel daných školním řádem pomocí IS Bakaláři.

Distanční výuka bude probíhat do 23. 10. 2020 včetně. Následovat budou podzimní prázdniny a státní svátek v týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020. Prezenční výuka by měla být obnovena v pondělí 2. 11. 2020. O dalších změnách, či úpravách Vás budeme operativně informovat na základě dalších nařízení vlády.

Pokud budou mít žáci technické problémy, obraťte se na pana učitele Mlnaříka. Jsme připraveni pomoci.

Od tohoto dne mají všichni žáci odhlášené obědy. Provoz školní jídelny bude ještě dnes upřesněn.

Kancelář školy bude k dispozici denně od 8:00 do 14:00.

 

Pravidla výuky od 5. 10. 2020

V souladu s vydáním nařízení č. 9/2020 KHS Zlínského kraje bude výuka na naší škole od 5. 10. 2020 probíhat podle těchto pravidel.

Výuka nižšího gymnázia bude probíhat prezenčně dle upraveného rozvrhu. Pro jednotlivé třídy jsou vyhrazeny stálé učebny. 1. A8 – V4, 2. A8 – V6, 3. A8 – V3, 4. A8 – V5. K přesunům dochází pouze na dělené jazyky, výuku v laboratořích a IVT. Obědy budou poskytovány běžným způsobem.

 

Výuka vyššího gymnázia bude probíhat distančně kombinací synchronní a asynchronní výuky.

Synchronní on-line výuka (on-line přenos) probíhá mezi 1 a 5 vyučovací hodinou v prostředí MS Teams. Hodiny se zapisují do třídních knih i se zápisem absence. Za absenci se považuje nepřipojení se k on-line přenosu.

Ostatní vyučovací hodiny daného předmětu probíhají asynchronní on-line výukou (zadávání a zpětné zasílání zpracovaných pracovních listů, zpracování cvičení a odeslání výsledků apod.) v prostředí MS Teams. Tyto vyučovací hodiny zapíše vyučující do třídní knihy i s vyznačením absence do hodin v denním rozvrhu zobrazených po 6 vyučovací hodině. Doba fyzické realizace asynchronní výuky, se nemusí časově překrývat se zápisem do třídní knihy. Za absenci se považuje neodevzdání zadaného úkolu v termínu zadaném v prostředí MS Teams. Vyučující může na základě individuální domluvy nahradit realizaci asynchronní on-line výuky výukou synchronní.

 

Základní platformou pro komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky i zákonnými zástupci je IS Bakaláři.

Absence je omlouvána na základě pravidel daných školním řádem pomocí IS Bakaláři.

Pokud budou mít žáci technické problémy, obraťte se na pana učitele Mlnaříka. Jsme připraveni pomoci.

Všem žákům distanční výuky od 5. 10. 2020 byly odhlášeny obědy.

 

Rožnov pod Radhoštěm  2. 10. 2020                                       RNDr. Alena Gallová

Organizační zajištění ukončení školního roku

Milí žáci, milí rodiče,

ráda bych Vás seznámila s organizačním zajištěním ukončení školního roku.

Nejdříve bych chtěla poděkovat Vám, kteří jste zodpovědně přistoupili k distanční formě výuky. Myslím, že se nám podařilo ji smysluplně nastavit.

S postupem při hodnocení žáků za druhé pololetí 2019/2020 jsem Vás seznámila dne 29. 4. 2020 prostřednictvím Bakaláře.

Závěrečné hodnocení zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí, stanoví se náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září 2020.

1. a 2. června budou na naší škole probíhat státní maturitní zkoušky.

8. a 9. června přijímací zkoušky.

V těchto dnech nebude probíhat on-line výuka.

Od 9. do 19 června se konají ústní maturitní zkoušky. On-line výuka bude omezena časovými možnostmi vyučujících (budete informováni vyučujícími).

Od 22. června připravujeme otevření školy pro všechny žáky, při dodržení hygienických a bezpečnostních podmínek.

23. června uzavřeme klasifikaci druhého pololetí.

30. června 2020 proběhne předání vysvědčení.

Alena Gallová
26. května 2020

Přejít nahoru